Viking Linen liikevaihto laski ja liiketulos putosi

16.02.2017 9:48 (päivitetty: 16.02.2017 9:54)
Timo Jakonen

Viking Linen markkinaosuus supistui Turun ja Tukholman välisessä liikenteessä. (Kuva: Timo Jakonen)

Viking Linen markkinaosuus supistui Turun ja Tukholman välisessä liikenteessä.

Viking Line -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 519,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevaihto oli 530,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,5 Meur). Liiketulos oli 13,7 miljoonaa euroa (26,4). Rahoitustuotot ja -kulut olivat pakkasella 4,1 miljoonaa euroa (-3,2).

Konsernin tulos ennen veroja oli 9,6 miljoonaa euroa (23,2). Tulos verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (18,7).

Hallitus esittää yhtiökokoukselle että osinkona jaetaan 0,40 euroa osakkeelta.

Matkustajatoiminnan tuotot supistuivat tilikauden aikana 1,5 prosentilla 472,6 miljoonaan euroon (480,0) pienentyneen matkustajamäärän seurauksena, samalla kun rahtitoiminnan tuotot vähenivät 4,8 prosentilla 44,3 miljoonaan euroon (46,5). Myyntikate väheni 2,5 prosentilla 367,9 miljoonaan euroon (377,2).

Konsernin liiketulos heikentyi pääasiallisesti pois jääneiden tuottojen johdosta alusten uudistusten ja ylläpidon vuoksi suunniteltujen ja toteutettujen alustelakointien yhteydessä sekä alhaisemman kysynnän johdosta raportointikauden loppupuolella. Konsernin palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ovat kasvaneet, koska valtion palautusta on rajoitettu merimieseläkelain muutoksien yhteydessä Suomessa. Konsernin käyttökulut kasvoivat 1,4 prosentilla 328,2 miljoonaan euroon (323,7). Ruotsin kruunun kurssikehitys vuoden aikana on vaikuttanut negatiivisesti konsernin tulokseen.

Konsernin polttoainekulut vähenivät 18,9 prosentilla 39,5 miljoonaan euroon (48,7). Polttoainekulujen väheneminen johtuu keskimääräisesti alhaisemmista polttoainehinnoista sekä konsernin jatkuvasta työstä alusten polttoainekulutuksen optimoimiseksi.

Konsernin liikevaihto oli neljännellä kvartaalilla 122,3 miljoonaa euroa (127,4). Kvartaalin liiketulos oli miinuksella 1,1 miljoonaa euroa (+3,9). Rahoitustuotot ja -kulut olivat neljännellä kvartaalilla miljoonaa euroa pakkasella (-0,4). Konsernin tulos ennen veroja neljännellä kvartaalilla oli miinuksella 2,0 miljoonaa euroa (+3,5 Meur).

Neljännellä kvartaalilla rahtitoiminnan tuotot olivat edellisvuoden tasolla 11,4 miljoonaa euroa (11,4), samalla kun matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 4,1 prosentilla 110,3 miljoonaan euroon (115,1).

Konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin vuonna 2015. Keväällä toteutetut mittavat alusuudistukset aiheuttivat normaalia pidempiä liikennekatkoja, mikä vaikutti kielteisesti konsernin markkinaosuuksiin.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 6 502 191 (6 568 684). Viking Linen markkinaosuus supistui linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 1,5 prosenttiyksiköllä 54,8 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma supistui 0,8 prosenttiyksiköllä 42,8 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,2 prosenttiyksiköllä 57,3 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui 0,6 prosentti-yksiköllä 23,2 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus kasvoi 0,1 prosenttiyksiköllä 41,9 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,5 prosenttia (34,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 131 918 yksikkökuormaa (133 163). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,7 prosenttia (21,9 %). Samalla kuljetettujen henkilöautojen määrä kasvoi 32 867 yksiköllä 682 194 yksikköön (649 327).

Viking Line Abp on allekirjoittanut 23. marraskuuta 2016 kiinalaisen Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd -telakan kanssa aiesopimuksen koskien vuonna 2020 toimitettavan matkustaja-aluksen tilausta. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen sopimus kevään aikana. Sopimuksen arvo on noin 190 miljoonaa euroa. Aiesopimus sisältää myös option toisesta aluksesta.

Konsernin investoinnit olivat 15,8 miljoonaa euroa (10,0), mistä 11,1 miljoonaa euroa koskee alusinvestointeja (7,6).

Vuoden lopussa konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 150,6 miljoonaa euroa (174,0). Omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia, kun se oli 42,8 prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 94,9 miljoonaa euroa (110,7). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28,6 miljoonaa euroa (48,7).

Konsernin mukaan polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus sen tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin osittaiseksi estämiseksi konserni on tehnyt kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2016 ja 2017.

Konserni on myös alttiina erilaisille rahoitusriskeille, muun muassa valuuttakurssien vaihteluille. Tuotot muodostuvat euroina ja ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa US-dollarit. Konsernin pyrkimyksenä on ylläpitää hyvää likviditeettiä ollakseen valmiina kohtaamaan negatiivisia muutoksia liiketoiminnan kassavirroissa.

Helsingin käräjäoikeus antoi 27. helmikuuta 2015 tuomion Viking Linen ja Suomen valtion välisessä väylämaksukanteessa koskien vuosina 2001–04 veloitettuja väylämaksuja. Tuomion mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan Viking Linen vaateiden mukaisesti noin 12,4 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut että korot. Suomen valtion valituksen johdosta Helsingin hovioikeus on 8. elokuuta 2016 kumonnut käräjäoikeuden tuomion ja hylännyt Viking Linen vaateet vanhentuneina. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 742 henkilöä (2 735), joista emoyhtiössä 2 046 (2 040). Merellä työskenteli 2 084 henkilöä (2 066) ja maissa 658 henkilöä (669).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 250 (241) vuokra-työnantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Konserni arvioi, että kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Sitä vastoin harvempien suunniteltujen telakointi- ja huoltopäivien odotetaan vaikuttavan tulokseen positiivisesti. Hallitus arvioi kokonaisuutena, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |24.02.2017 22:19
Metsätalouden harjoittajien on aikaisemmin täytynyt antaa vuosittain arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus, vaikka verokauden aikana ei olisi ollut liiketapahtumia lainkaan. Tästä eteenpäin...
Työ&talous |24.02.2017 10:56
Viljelijöiden päätukihaku avautuu tänä keväänä kahdessa osassa. Huhtikuun alusta lähtien Vipu-palvelussa on mahdollista tehdä lohkomuutoksia ja ilmoittaa kasvulohkotietoja. Tukihakemuksen...
Työ&talous |24.02.2017 9:24
Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi tammikuussa 2,0 prosenttia vuoden 2016 tammikuusta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on...
Työ&talous |24.02.2017 9:12
Lihaa tuotettiin viime vuonna 404 miljoonaa kiloa, mikä on vajaa kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Lihantuotanto kasvoi ennätyslukemiin broilerinlihan tuotannon kasvun siivittämänä. Sen...
Työ&talous |23.02.2017 18:32
Kuluttajaluottamus on kasvanut Suomessa seitsemän pistettä viime vuodesta palaten vuoden 2012 indeksin tasolle 68 pisteeseen, joka on korkein neljännen kvartaalin indeksi viimeisen neljän vuoden...
Työ&talous |23.02.2017 16:56
Suomessa on uumoiltu rahan siirtyvän pikapuoliin tililtä toiselle pankkiryhmästä riippumatta, ajantasaisesti. Ei enää vuorokauden viivettä tai pyhiä, jolloin raha pankeissa ei liiku. Se onnistuu...
Työ&talous |23.02.2017 15:52
Ammattiliitto JHL on aloittanut valmistautumisen ensi syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. JHL:n hallitus linjasi torstaina liiton alustavia tavoitteita seuraavalle neuvottelukierrokselle.
Työ&talous |23.02.2017 14:37
Turun Osuuskauppa on päättänyt luopua Ravintola Samppalinnan liiketoiminnasta 23. helmikuuta alkaen.– Ravintola Samppalinnan liiketoiminta ei ole viime vuosina täyttänyt asettamiamme...
Työ&talous |23.02.2017 14:24
Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat työnantajan ja työntekijöiden välit ovat. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimemmin ja työntekijät voivat...
Työ&talous |23.02.2017 13:26
Kesko on saanut päätökseen Siwoja ja Valintaloja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena kauppatoiminta loppuu 51 kaupassa. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen myös...
Työ&talous |23.02.2017 9:44
Viime syksyn 3,6 miljardin kilon viljasadosta riittää vielä 500 miljoonaa kiloa vientiin. Myös lähes 600 miljoonan kilon perunasato riittänee ensi syksyyn, kertoo Luonnonvarakeskuksen uusin...