Vartiovuorenpuiston reunaan suunnitellaan kuusikerroksista kerrostaloa

Ilmakuva suunnittelualueesta Luostarikadun ja Vartiovuorenpuiston välissä. Ilmakuva suunnittelualueesta Luostarikadun ja Vartiovuorenpuiston välissä. Kuva: Turun kaupunki

Ensi tiistaina kokoontuvalle kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään asemakaavanmuutosta, joka mahdollistaisi kuusikerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen Vartiovuorenpuiston äärelle korttelin 5 tontille 3. Esitys jäi pöydälle kesäkuussa ja palaa käsittelyyn.

Kaavamuutos suojelee 1700-luvun lopulla rakennetun niin sanotun Gadolinin laboratorion, joka jää uudisrakennuksen ja Luostarinkadun väliin. Kaavamuutos mahdollistaa rakennuksen säilymisen päiväkoti- tai muussa julkisessa tai kaupallisessa käytössä.

Suunnittelualueen pinta-ala on 3 174 neliömetriä. Alue sijaitsee Vartiovuorenpuiston äärellä hieman yli puolen kilometrin päässä Kauppatorista, joen toisella puolella.

Akatemian professori Johan Gadolin perusti alueelle laajan hyötypuutarhan ostettuaan niin kutsutut Alleenin pellot itselleen vuonna 1794. Puutarhassa toimi 1800-luvun alussa lyhyesti myös huvipuisto nimeltä Surutoin.

Tontilla sijaitsee kolme rakennusta. Päärakennuksen vanhin osa on vuodelta 1798 ja sen rakennutti professori Gadolin laboratoriokäyttöön. Myöhemmin rakennuksessa on toiminut kuumesairaala ja lastenkoti. Vuoden 2016 jälkeen rakennus on ollut vuokrattuna yksityiselle päiväkotiyritykselle.

Tontilla on päärakennuksen lisäksi 1920-luvulla rakennettu sauna- ja pesularakennus sekä kolmelta sivulta suljettu makuuhalli, joka toimii nykyisin lastenrattaiden säilytyspaikkana.

Suunnittelualue on osa Vartiovuorenpuiston, Turun Akatemian observatorion ja Luostarinmäen käsityöläiskortteleiden valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.

Suunnittelualue on osa muinaismuistolailla rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä Turun kaupungin vanha asemakaava-alue.

Vartiovuori on maamme vanhimpia ja historiallisesti arvokkaimpia kunnallisia kaupunkipuistoja. Vartiovuorenpuisto on keskieurooppalaisen maisematyylin sovellus pienipiirteisessä pohjoismaisessa maisemassa. Sen lähimpinä esikuvina ovat samanaikaiset Tukholman niin sanotut mäkipuistot.

Mäeltä avautuvat näkymät on sisällytetty puistosommitelmaan ja pyritty pitämään avoimina, tosin puistoa ympäröivä rakentaminen on myös sulkenut niitä. Puistosta on muodostunut tärkeä kaupunkikuvallinen elementti. Suunnitteluidean muita esimerkkejä ovat Helsingin Tähtitornin puisto ja Kaivopuisto sekä Turun Puolalanmäki.

Vartiovuorenpuistoa reunustavat useat 1900-luvun alun rakennukset. Puiston sisäänkäyntiä Kaskenkadulla reunustavat jugendtyyliset asuinkerrostalot Pantern ja Hjorten. Vartiovuorenkadun puolella ovat Åbo Akademin käytössä olevat jugendtyylinen Spoofin asuinpalatsi ja Villa Solaris. Mäen lounaisrinteellä on Turun kaupunkipaloa edeltävä Gadolinin laboratorion kivirakennus.

Suunnittelualue rajautuu Turun kansalliseen kaupunkipuistoon.

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen samoin kuin kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen, johon kuuluvat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa Vartiovuorenpuiston ja Kaskenmäen suojeltavaan rakennetun ympäristön aluekokonaisuuteen. Tontilla sijaitseva Gadolinin laboratorio on osoitettu suojeltavaksi.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta.

Yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Alue varataan pääasiassa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palvelujen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Alue on osa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokasta aluetta. Alueella tapahtuvat muutokset tulee tehdä niin, että alueen ominaispiirteitä ei turmella.

Kaupunginhallituksen 5.11.2018 hyväksymässä yleiskaavaluonnoksessa 2029 alue on keskustatoimintojen aluetta. Suunnittelualue on arvokasta maisema-aluetta, jolla maisemalliset ominaispiirteet tulee säilyttää ja rakentaminen sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Avoimen maisematilan rajautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maisemaa muuttavat rakennustyöt vaativat maisematyöluvan.

Yleiskaavaluonnoksessa todetaan, että alue on osa kiinteää muinaisjäännöstä. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1897. Alue on kaupunkitontti, jolle ei saa laittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Ajantasa-asemakaavaan alue on tulkittu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavanmuutos laaditaan Turun kaupungin aloitteesta. Luostarinkatu 5 on yksi kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 4. maaliskuuta päättämistä kehityskiinteistöistä.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 19.9.2017. Lautakunta päätti, että alueen suunnittelun pohjaksi otetaan se, että lautakunnalle esitetään erilaisia vaihtoehtoja sekä mahdollisesta uudisrakennuksesta että pysäköintiratkaisuista.

Osallisille lähetettiin 6.10.2017 kirje vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Alkuvaiheessa saatiin yhteensä 19 mielipidettä. Nimettyjä mielipiteen jättäjiä oli yhteensä 14 henkilöä, viisi taloyhtiötä, Turun nuorisovaltuusto sekä Turun kemistikerho ry ja Kemiska sällskapet i Åbo yhdessä. Yhden kannanotoista jätti TeliaSonera Finland Oyj.

Yleisesti mielipiteissä korostettiin alueen kulttuuri- ja rakennushistoriallisia sekä maisemallisia arvoja. Kahta lukuun ottamatta kaikissa kannanotoissa tuotiin esiin kielteinen kanta kaavamuutokseen, kerrostalon rakentamiseen ja/tai kaikkeen lisärakentamiseen alueella. Seitsemässä mielipiteessä ehdotettiin tontille pienimittakaavaista lisärakentamista asuin-, päiväkoti- tai museokäyttöön. Yhdeksässä mielipiteessä kannatettiin museon perustamista tai ainakin muutaman museohuoneen sisustamista.

Kuuden kannanoton mukaan täydentäminen ei saa estää näkymää puiston ja kaupungin välillä, jottei kadoteta ajatusta mäkipuistosta, joka näkyy kauas ja josta voi nähdä etäälle. Täydennysrakentamista puistoalueiden laidoilla vastustettiin ja koettiin korkean rakentamisen huonontavan puiston laatua.

Viidessä mielipiteessä ilmaistiin huoli raskaan asuntorakentamisen aiheuttamasta liikenteen lisääntymisestä tai katujen pysäköintiongelmien pahenemisesta.

Kaupungin lastenkotitoiminta Luostarinkatu 5:ssä lakkautettiin vuonna 2017. Tilat on vuokrattu yksityiselle toimijalle päiväkotikäyttöön. Päiväkotitoiminnan edellytykset vanhassa rakennuksessa voidaan säilyttää piha-alueita järjestelemällä.

Alueesta on valmistunut Arkkitehtitoimisto Okuluksen tekemä rakennushistoriallinen selvitys. Selvityksessä todetaan, että Luostarinkatu 5 on pieni mutta merkityksellinen osa Vartiovuorenpuiston, Turun Akatemian observatorion ja Luostarinmäen käsityöläiskorttelien muodostamaa RKY-aluetta. Vuonna 1800 valmistunut rakennus on suojeltu maakuntakaavassa tunnuksella SR 022, nimikkeellä Gadolinin laboratorio.

Muuritutkimus Oy teki tontilla arkeologisia koetutkimuksia kesä–heinäkuussa 2018. Tutkimusten tarkoituksena oli paikallistaa hautoja lähistöltä tehtyjen aiempien havaintojen vuoksi. Lisäksi tarkoituksena oli etsiä paikalla sijainneen Johan Gadolinin puutarhan rajoja.

Tontille tehtiin uudisrakentamisen vaikutusalueelle ennen koekaivausten aloittamista maatutkaus, jolla selvitettiin mahdollisten rakenteiden ja anomalioiden sijaintia ja laajuutta. Tutkausten tulosten perusteella valittiin koeojien ja -kuoppien paikat. Kolme koeojista ja -kuopista sijaitsi tontin etupihan nurmikkoisella puutarha-alueella ja kaksi tontin soraisen takapihan puolella. Suurin osa koealueiden maakerroksista oli sekoittuneita.

Luostarinkatu 5:stä löytynyt materiaali oli luonteeltaan kaupunkialueelle tavanomaista. Löytömateriaali oli kaikissa kaivannoissa samankaltainen sisältäen rautaesineitä ja niiden katkelmia, posliini-, piiposliini-, kivisavi- ja punasavikeramiikkaa, taso- ja astialasia, luita sekä luuesineen. Kalkkikivikorallin pala oli poikkeuksellisin löytö. Ajallisesti suurin osa löytöaineistosta sijoittuu 1700-luvun lopulle ja 1800-luvulle.

Takapihalta saatiin esille laajahko matala tiilirakenne, jonka rajat tavoitettiin kahdelta suunnalta. Muista koeojista ja -kuopista rakenteita ei löytynyt. Kallio saavutettiin noin 15–85 sentin syvyydellä kaikista koeojista, mutta etupihalla kallio lähti laskemaan Luostarinkatua kohti mentäessä ollen ojan päässä jo noin 120 sentin syvyydellä. Pihaa Vartiovuorenmäkeä kohti noustaessa kallio on paikoin näkyvissä heti maan pinnalla.

Hautarakenteita ei koetutkimuksissa havaittu. Tontin nurmialueena olevan puutarhan maa-aines oli sekoittunutta puutarhamaata, josta eriaikaisten puutarhakerrosten havaitseminen ei myöskään ollut mahdollista. Maanäytteissä havaittiin kasvijäänteitä, mutta niiden historiallinen kehys ei koetutkimuksissa selvinnyt. Puutarhakäyttöön viittasi kuitenkin savinen ojanne, joka saattaa viitata 1700-luvun lopun puutarhanhoitokäytäntöihin.

Tiilirakenteita tontilla on laajemmin kuin mitä koetutkimuksissa saatiin esille. Lähellä pintaa oleva kallio rajoittaa raskaampien rakenteiden ja muiden anomalioiden mahdollisia esiintymisalueita. Tiilirakenteet viittaavat mahdollisesti tontilla edelleen olevan laboratoriorakennuksen kanssa samanaikaiseen tai vanhempaan rakentamiseen.

Koekuopituksen yhteydessä otetut maanäytteet analysoi Muuritutkimus Oy:n tilaustyönä FT Teija Alanko Turun yliopiston Kasvimuseon tiloissa arkeobotaniikan laboratoriossa, jossa tutkittu aineisto myös säilytetään. Vaikka tutkitussa makrofossiiliaineistossa oli hyöty- ja puutarhakasveja, jotka ovat hyvin voineet kasvaa tontilla sijainneissa Gadolinin tai Kjöllerfeldtin puutarhoissa, ja lisäksi löytyi puutarhan maanparannuksesta kertovia keittiöjätteen jäänteitä (esimerkiksi hiili, kalanjäänteet), nämä kyseiset puutarhalajit eivät suoranaisesti kerro näiden kyseisten puutarhojen erikoislaatuisuudesta.

Kasvillisuusselvityksessä oli tarkoitus kartoittaa erityisesti Gadolinin puutarhan ajalta mahdollisesti säilyneitä kasveja. Luostarinkatu 5:n tontti on vain sirpale paikalla aiemmin sijainneista Johan Gadolinin puutarhasta ja Surutoin-huvipuistosta, eikä lajistossa – alkuperältään tuntemattomia luumupuita lukuun ottamatta – ole näkyvissä viitteitä paikan puutarha- ja huvipuistovaiheista. Tontilla ei kasva uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja.

Kaavamuutosta valmisteltaessa on tutkittu kaavamuutosluonnoksen lisäksi kaksi muuta suunnitelmaversioita. Asemakaavaluonnokseksi valittiin naapurirakennusten noppamaisista muodoista liikkeelle lähtevä suunnitelmaversio, joka mittakaavaltaan ja muodoltaan sopii parhaiten Kaskenkadun varren kerrostalojen ja pienimittakaavaisemman asuinrakentamisen väliin.

Tontti on käyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalojen korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös päiväkoti-, palvelu-, liike- ja museotoimintaa. Gadolinin laboratorio suojellaan asemakaavalla eikä siihen saa sijoittaa asumista. Rakennuksen jakaminen useampaan asuntoon saattaisi muuttaa rakennuksen julkisivujen, piha-alueiden ja sisätiloille luonteenomaisten tilasarjojen luonnetta suojelutavoitteiden vastaisesti. Puutarhan luonnetta pyritään säilyttämään.

Kaava mahdollistaa kuusikerroksisen kerrostalon rakentamisen tontin takaosaan. Kadunpuoleisessa julkisivussa kaksi ylintä kerrosta on sisäänvedetty. Puistonpuoleisella julkisivulla räystäslinja kulkee neljännen kerroksen yläpuolella ja kaksi ylintä kerrosta jäävät jyrkän kattolappeen taakse. Ratkaisu kytkee uudisrakennuksen puiston reunan muihin rakennuksiin. Kattolappeeseen saa tehdä kattolyhtyjä ja -ikkunoita. Uudisrakennuksen rakennusoikeus on 2 100 kerrosneliömetriä.

Pysäköintipaikkavaatimus tontilla on yksi autopaikka 120 kerrosneliömetriä kohti. Uudisrakennuksen tarvitsemat autopaikat sijoittuvat uudisrakennuksen ja pihan alla oleviin maanalaisiin tiloihin. Ajo pysäköintikellariin kulkee tontin takaosassa tontin koilliselle reunalle sijoittuvaa katettua ramppia pitkin. Suojeltavan rakennuksen tarvitsemat autopaikat sijoittuvat piha-alueelle.

Luonnoksessa Vartiovuorenpuiston reunaa rajataan rakentamisella. Nykyisin puisto näkyy Luostarinkadulle kaavamuutosalueen kohdalla Gadolinin matalan laboratoriorakennuksen yli ja kaavamuutosalueen puusto laajentaa puistoa visuaalisesti. Rakennus mahdollistaa mäkipuiston näkymistä talojen väleistä Luostarinkadun suuntaan.

Kaavaluonnos lähtee liikkeelle naapurirakennusten, Villa Solariksen ja Spoofin asuinpalatsin, noppamaisista muodoista. Villa Solariksen tontti on noin kaksi metriä Gadolinin laboratorion tonttia ylempänä. Kuusikerroksinen uudisrakennuksen harja on vain hieman yli metrin verran Villa Solarista korkeammalla.

Asemakaavaluonnoksen hyväksymisen jälkeen alueesta on tarkoitus järjestää tontinluovutuskilpailu. Kilpailun järjestämisestä ja voittajan valinnasta päättää kaupunkikehitysjaosto. Kaavaehdotus valmistellaan voittajan kanssa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Takaisin vieraisiin nurkkiin

Kotona vietetyn koronavuoden jälkeen pelkkä ajatus rokotteiden myötä avautuvasta kotimaan matkailusta saa reissujalan vipattamaan. Pandemian puhjettua viime keväänä kotiin linnoittautuminen ja kalenterin tyhjeneminen menoista tuntuivat aluksi suorastaan vapauttavalta. Olen mestari haalimaan itselleni erinäisiä projekteja ja tekemään arjesta säntäilyä. Kun yhtäkkiä ei tarvinnutkaan noudattaa minuuttiaikataulua ja suunnitella, koin voimakasta helpotusta.

Yhteinen pyöräilyaika valmentaa lasta ja vanhempaa

Aikuisen esimerkillinen toiminta auttaa lasta omaksumaan turvallisia toimintamalleja myös liikenteessä.

Yhteiset pyöräilyretket edistävät lapsen liikennetaitoja, mutta antavat myös vanhemmalle mahdollisuuden nähdä, mitä lapsi osaa, ja missä vielä tarvitaan treeniä. Liikenneturva muistuttaa, että huoltajalla on tärkeä rooli lapsen matkalla turvalliseksi liikenteessä liikkujaksi.

Sukupolvien kohtaamista puutarhaporinoissa ja ikäihmisille räätälöityä sairaalaklovnitoimintaa

Hyvinvoinnin ideahaussa valittiin toteutettavaksi 18 turkulaisten hyvinvointia edistävää ideaa, joille jaetaan yhteensä noin 300 000 euroa Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovaroja. Kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlan kunniaksi haussa painotettiin kulttuurin ja taiteen merkitystä hyvinvoinnille.

Katupölyn torjuminen yksi kaupunkien ilmansuojelun merkittävimmistä haasteista

Katupölyä syntyy hiekoituksesta, suolauksesta, ajoneuvojen renkaiden kuluttaessa tien päällystettä sekä muista ympäristön pölylähteistä kuten työmaa-alueilta.

Kaupunkilaiset kärsivät huonosta ilmanlaadusta erityisesti keväisin, kun katupölyä esiintyy hengitysilmassa korkeina pitoisuuksina. Keväiset katupölykaudet syntyvät, kun katuympäristöön talven aikana varastoitunut pöly vapautuu ilmaan suurina määrinä sääolosuhteiden ollessa sopivat. Katupölyn määrää voidaan vähentää vaikuttamalla pölyn syntymekanismeihin sekä tehokkaalla puhdistamisella.

Tavio: SDP:n vaaliohjelma lupasi vastustaa yhteisvelkaa

Sosiaalidemokraattinen puolue asetti viime eduskuntavaaleissa yhdeksi EU-tavoitteistaan, että "ylläpidetään periaatetta, että jokainen jäsenmaa on vastuussa omista veloistaan".

Veneenpohjan myrkkymaaleille tulossa rajoituksia

Kaikki myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille ja ne aiheuttavat pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

Haitallisimmat myrkkymaalit eli antifouling-valmisteet poistuvat lähivuosina markkinoilta, kun valmisteiden lupapäätöksiä tarkastellaan uudelleen EU:n biosidiasetuksen mukaisesti. Samalla myrkkymaalien käyttäjille tulee tiukat velvoitteet koskien veneiden pohjien puhdistamista, maalausta ja maalin poistoa. Jatkossa nämä toimet tulee tehdä eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, josta pesuvedet ja maalijäte kerätään talteen ja puhdistetaan. Pesuvesien ja maalijätteen päästäminen maaperään tai mereen on lainvastaista.

Raision yläkoulu siirtyy viikoksi etäopetukseen korona-altistumisten vuoksi

Raision Vaisaaren koulun tiloissa 3.–11. toukokuuta olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, ja henkilö on altistanut myös muita tartunnalle. Tästä johtuen yläkoulun oppilaat, pois lukien erityisen tuen oppilaat, siirtyvät etäopetukseen viikon ajaksi maanantaista 17. toukokuuta alkaen.

Niittykodin jatko katkolla, tuetun asumisen palvelut halutaan kilpailuttaa erikseen

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitesopimuskautta jatketaan yhden optiovuoden ajan.

Keskiviikkona 19. toukokuuta kokoontuvalle Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitesopimuskautta jatketaan yhden optiovuoden ajan. Päihdehuollon tuetun asumisen palvelut halutaan kuitenkin kilpailuttaa erikseen ajalle 1.1.2022–31.12.2023.

Kiertävien jätekeräysten koronatauko jatkuu toukokuun loppuun asti

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) liikkuvien jätekeräysten palvelutauko jatkuu Lounais-Suomen aluehallintoviraston asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi toukokuun loppuun asti. Kiinteät lajitteluasemat palvelevat normaalisti.

Suurin osa tutkituista haitta-aineista poistuu jätevedenpuhdistuksessa

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo, esiselkeytysallas.

Kotitalouksista, teollisuudesta ja hulevesien mukana jätevedenpuhdistamoille päätyy erilaisia aineita, jotka voivat ympäristöön päästessään olla riski eliöiden hyvinvoinnille. Tällaisia aineita kutsutaan haitallisiksi tai vaarallisiksi aineiksi.

Nuorten suunnittelema kohtaamiskoulutus parantaa asiakastyötä

Miten asiakas tulisi kohdata? Tätä miettii moni asiakaspalvelussa työskentelevä. Varsinkin nuoren kohdalla onnistunut kohtaaminen voi olla kokemus, jonka nuori muistaa ja joka rakentaa kokemuksen autetuksi tulemisesta. Nyt nuoret on otettu mukaan kehittämään asiakaspalvelutilanteita.

Jokaisessa esityksessä yksi katsoja

Nordic Puppet Ambassadors: Vain yksi laukku mukaan.

Nordic Puppet Ambassadorsin Vain yksi laukku mukaan -esityksestä järjestetään vierailuesitykset 15.-16. toukokuuta Barker-teatterissa.

Työttömyyskassoihin liittyi viime vuonna paljon nuoria

Työttömyyskassoihin liittyi viime vuonna yli 80 000 alle 30-vuotiasta henkilöä. Nuoria liittyi viime vuonna työttömyyskassoihin selvästi edellisvuotta enemmän.

Raunistulan hiiret 10-vuotisnäyttelyssä

Näkymä Mouseumin myymälästä. Yksityiskohta Raunistulan nukkekotikerhon 10-vuotisjuhlanäyttelystä.

Raunistulan nukkekotikerhon 10-vuotisjuhlanäyttely Mouseum on nähtävillä Aboa Vetus & Ars Novassa 14. toukokuuta alkaen, kun museo jälleen avautuu yleisölle. Yli nelimetrinen kokonaisuus koostuu seitsemästä erillisteoksesta, joita on ollut toteuttamassa kaikkiaan 12 nukkekotiharrastajaa. Mouseumin elementit ovat museomaailmasta tuttuja. Nähtävillä on niin museokauppa kuin verstas, jossa museomestari työskentelee.

Yli 45-vuotiaille koronarokotusaikoja Raisiossa

Raision koronarokotukset laajenevat uusiin ikäryhmiin. Aikoja voivat nyt varata 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat raisiolaiset ja ruskolaiset. Myös ensimmäiseen ja toiseen riskiryhmään kuuluvat 16–69-vuotiaat voivat edelleen varata ajan. Vapaita rokotusaikoja on jo ensi maanantaille. Rokotukset annetaan Raision terveysasemalla.

YIT etsii koiraopasta

YIT etsii uusia naapurikoiraoppaita, eli koiria, jotka arvioivat asuinalueita ja YIT:n kohteita koiran silmin. Vuodesta 2016 YIT:n asukkaiden keskuudessa ovat maanlaajuisesti toimineet naapurioppaat, jotka jakavat kokemuksia ja vastaavat kodin omistamiseen, rakentamiseen ja naapuruston arkeen liittyviin kysymyksiin. Nyt tuohon joukkoon haetaan myös nelijalkaisten näkökulmaa.

Uusi Kipinä -yrittäjäkurssi nuorille järjestetään kesällä Turussa

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kesällä Kipinä -yrittäjäkurssin 16–29-vuotiaille nuorille. Kurssin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa nuoria oman yrityksen perustamisessa. Kurssilla tarjotaan käytännön työkaluja sekä vinkkejä asiantuntijoilta ja toisilta yrittäjiltä, jotta oman yrityksen perustaminen olisi jokaiselle mahdollisimman helppoa.

Jyrsintä- ja päällystystyö poistaa ajokaistan käytöstä Vaalantiellä

Jyrsintä- ja päällystystyö jatkuu Vaalantiellä Unkarinkadun ja Eestinkadun välillä 14. toukokuuta alkaen 21. toukokuuta asti.

Urheilu

Loimu löysi uuden päävalmentajan Ibizalta

Aitor Barreros Casado.

Yllättäen ilman päävalmentajaa jäänyt Raision Loimu on löytänyt uuden päävalmentajan tulevalle Mestaruusliiga-kaudelle. Tieto Loimun päävalmentajan pestin vapautumisesta levisi kansainvälisille valmentajamarkkinoille vauhdilla ja hyviä vaihtoehtoja ilmaantui useampia. Kotimaisia potentiaalisia vaihtoehtoja Loimun johto kontaktoi suoraan, mutta palaset eivät loksahtaneet kohdilleen eikä vaihtoehdoista löytynyt tiiviiseen liigarytmiin sitoutumaan pystyviä.

FBC:lle kokemusta pääkaupunkiseudulta

FBC Turku kasaa kovaa vauhtia ensi kauden salibandyjoukkuettaan. Divarin kärkeä ensi kaudellakin tavoitteleva FBC on tehnyt sopimuksen neljän kauden ajan EräViikinkejä edustaneen Lauri Laineen kanssa. Viime kaudella Laineelle kertyi 22 liigapeliä. Muita uusia Turkuun saapuvia pelaajia ovat muun muassa Jyväskylästä saapuva Tommi Kauppinen sekä Nokian KrP:n organisaatiosta tuleva Elias Siira .

Huippu-urheilijat sairastuvat usein hengitystieinfektioon arvokilpailuissa

Huippuhiihtäjät sairastuivat seitsemän kertaa useammin ylähengitystieinfektioon hiihdon MM-kisojen aikaan kuin tavallisesti liikkuvat verrokit.

Huippu-urheilijoiden hengitystieinfektiot arvokilpailuissa tuntuvat olevan todella yleisiä, ja ne voivat pahimmillaan tuhota huolellisen, jopa vuosia kestäneen valmistautumisen. Suomalaistutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että huippu-urheilijan sairastuminen ylähengitystieinfektioon arvokisojen aikaan on seitsemän kertaa yleisempää kuin tavallisesti liikkuvilla verrokeilla.

Aku Kuikka lopettaa

Aku Kuikka.

FBC Turun seuralegenda Aku Kuikka on päättänyt lopettaa salibandyuransa. 1989 syntyneen Kuikan mittava FBC-ura alkoi jo kaudella 2009–10. Uransa aikana Kuikka ehti pelata FBC:n paidassa 161 ottelua tehden niissä 214 pistettä. Kuikka on beeceen seurahistorian tehokkain pelaaja. Kuikka ehti pelata urallaan myös kaksi kautta Salibandyliigaa TPS:n paidassa. Liigassa hän merkkautti kaikkiaan 39 ottelua ja teki niissä seitsemän pistettä.

Otteluanalyysi: Inter puristi loppuhetkillä voiton Hakasta

Inter sai ottaa Haka-otteluun kuusi katsojaa. Jokainen heistä sai esittelyn ennen peliä ja oman katsomolohkon.

Se näytti jo tasapeliltä. Inter näytti jakavan pisteet Hakan kanssa kotikentällään jalkapalloilun Veikkausliigan taistossa, mikä olisi yllätys ja pettymys. Yksi hyökkäys lisäajan viimeisellä minuutilla muutti kaiken. Interin Matias Ojala käänsi laitaan, josta Taiki Kagayama lähetti suoraan syötöstä pallon matalana takaisin keskellä. Vaihtomies Jesper Engström oli oikeassa paikassa ja sijoitti pallon maaliin. Se oli ratkaisu. Inter löi Hakan 2-1 (1-1).

Kasper Hämäläinen palaa TPS-paitaan 2,5-vuotisella sopimuksella

Kasper Hämäläinen.

Jalkapallon Ykkösestä liiganousua tavoitteleva TPS saa riveihinsä todella kovan paluumuuttajan, kun Kasper Hämäläinen palaa Turkuun heinäkuussa. Hämäläisen nykyinen sopimus Tšekin liigan FK Jablonecin kanssa umpeutuu kesäkuun lopussa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.