Väitös: Lastensuojelu edellyttää tulevaisuudessa suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä työssä oppimalla

Ilkka Uusitalo. Ilkka Uusitalo. Kuva: Turun yliopisto

Työssä oppimisella on yhä tärkeämpi merkitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisessä. KL Ilkka Uusitalon väitöstutkimus korostaa, että lastensuojelussa tarvitaan tulevaisuudessa moniammatillisia tiimejä, suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä sekä näitä tukevia organisatorisia rakenteita. Näin toisilta oppiminen ja monialaisen asiantuntijatiedon tuottaminen vahvistuisivat lastensuojelun haasteisiin vastaamiseksi.

Uusitalon väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lastensuojelun sosiaalityön ammatillista asiantuntijuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti työssä oppimista vaativien asiakastilanteiden yhteydessä. Keskeisenä tutkimusintressinä oli, miten vaativissa asiakastilanteissa saatava kokemus vaikuttaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä oppimiseen ja ammatilliseen asiantuntijuuteen.

Tutkimuksen ensimmäinen aineisto muodostui lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kirjoittamista vaativista ja itselle merkityksellisistä asiakastilannekertomuksista (14). Uusitalon mukaan sosiaalityöntekijät kokivat työssään vaativiksi tilanteiksi erilaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteet lasten vanhempien kanssa.

– Vaativuus tilanteissa syntyi siitä, että niissä kerrottiin perhettä koskevasta muutoksesta, tai annettiin tiedoksi viranomaispäätös, kuten lastensuojelun asiakassuhteen alkaminen, kiireellinen sijoitus tai avohuollon tukitoimien aloittaminen. Vaativaksi koettiin se, millä tavalla viranomaispäätöksestä kerrotaan ja miten päätöksestä syntyvää vanhempien ahdistusta, hätää ja mahdollisesti muuta ennustamatonta käytöstä kohdataan ja hallitaan, Uusitalo sanoo.

Vaativien asiakastilanteiden yhteydessä sosiaalityöntekijöiden oppiminen liittyi kuuteen osaamisalueeseen: vuorovaikutusosaamiseen, itsetuntemukseen, yhteistyön kehittämiseen työparin kanssa vaativia tilanteita varten, vaativiin tilanteisiin valmistautumiseen ja suunnitteluun ennakolta, organisaatioiden toimintatapojen kehittämiseen, kuten vaativien tilanteiden jälkipuintiin, sekä biologisten ja sijaisvanhempien tapaamisten järjestämiseen. Vaativat tilanteet aikaansaivat sosiaalityöntekijöissä myös yhteiskunnallis-eettistä pohdiskelua, joka kohdistui palvelujärjestelmään.

Työssä oppiminen liittyi erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin: asiakasneuvotteluihin, asiakaskohtaamisiin, työparityöhön ja verkostotapaamisiin.

– Sosiaalityöntekijöiden työssä oppiminen ei ollut tarkoituksellista ja suunniteltua, vaan enimmäkseen tilanteessa ja sen jälkeen tapahtuvaa reaktiivista oppimista. Vain uhkaavat asiakastilanteet johtivat organisatoriseen oppimiseen ja toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämiseen, mutta tapahtumia ei juuri tietoisesti analysoitu ja tutkittu tapahtumaan liittyviä prosesseja, Uusitalo kertoo.

Asiakastilanteista määrittyi työrooleja, joiden muotoutumiseen vaikuttivat toisaalta sosiaalityöntekijän viranhaltija-asema ja tilanteen tarkoitus, mutta lisäksi sosiaalityöntekijän kyky kerätä ja valikoida erilaista tietoa tilanteessa sekä oppia tämän kautta itse kontekstista.

– Vaativissa asiakastilanteissa lastensuojelun ammatillinen asiantuntijuus rakentui enemmän kontekstuaalisesti ja tilannekohtaisena työskentelynä ja päätöksentekona. Muodollinen vertikaalinen asiantuntijuus muuttui tilanteissa enemmän reflektiivisen ja neuvottelevan asiantuntijuuden suuntaan, Uusitalo sanoo.

Toinen tutkimusaineisto muodostui lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden teemahaastatteluista (20), joiden avulla tutkittiin sosiaalityöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuudesta, asiantuntijaksi kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä heidän käsityksiään teoreettisen tiedon merkityksestä asiantuntijuudelle.

– Haastatteluissa sosiaalityöntekijät osasivat nimetä paljon työssä käyttämiään teorioita ja työmenetelmiä, mutta totesivat teorian ja tutkimustiedon soveltamisen olevan työssä vaikeaa, mikä näyttäytyi myös kertomusaineistossa samantyyppisesti. Muodollisilla nimetyillä teorioilla näytti olevan kuitenkin vähän merkitystä asiantuntijuuden käytössä vaativissa asiakastilanteissa, Uusitalo kertoo.

Sosiaalityöntekijät kokivat sosiaalityön koulutuksen antaneen työhön laaja-alaisen teoreettisen tietopohjan ja ammatti-identiteetin. Työssä oppimisella, kokemuksista oppimisella ja reflektiolla koettiin kuitenkin olevan suuri merkitys ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Uusitalon mukaan työssä oppiminen tulee siksi nähdä eräänlaisena syventävänä oppimisen muotona.

– Työyhteisön rakenteita, parityöskentelyä ja tiimejä pidettiin tärkeinä työssä oppimisen lähteinä, mutta oppimisen ja asiantuntijuuden kehittämisen organisointi ei ollut strategisesti johdettua, eikä tavoitteellisesti työhön kytkeytyvää, väittelijä sanoo.

Uusitalo korostaa, että sosiaalityöntekijöiden täydennyskoulutusta tulisi kehittää myös enemmän ongelmanratkaisuun pohjautuvaksi työpajatyöskentelyksi, joissa voitaisiin simuloida työssä kohdattavia haastavia ja vaativia asiakastilanteita.

– Tämä edistäisi myös teoreettisen tiedon ja käytäntötiedon soveltamista ja integrointia työhön. Osa lastensuojelun sosiaalityön täydennyskoulutuksista voisi olla koostumukseltaan monialaisia, jolloin tutustuttaisiin toisten ammattilaisten ajattelu- ja työtapoihin sekä opittaisiin työskentelemään yhdessä, Uusitalo päättää.

Uusitalo esittää väitöskirjansa Työssä oppiminen lastensuojelun sosiaalityössä – reunaehtoja ja mahdollisuuksia ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 14. joulukuuta.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaija Collin (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Erno Lehtinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Valta siirtyy naisille

Kaupunginjohtaja Minna Arve (vas.) on protokollan kolmonen Turussa, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen (kesk.) ykkönen.

Turussa koetaan elokuun lopussa historiallinen hetki. Sini Ruohonen (kok.) ottaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan nuijan Lauri Kattelukselta (kok.), joka siirtyy Laitilan kaupunginjohtajaksi. Tämän jälkeen kaupunkia johtaa naisten triumviraatti, jonka ykkönen protokollassa on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja eli Elina Rantanen (vihr.). Protokollan kakkonen on kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja vasta kolmosena listalla on kaupunginjohtaja – kokoomustaustainen Minna Arve – jota moni kaupunkilainen pitää kaupungin ykköshahmona.

Amado lopettaa uransa, Loimu joutuu palaamaan pelaajamarkkinoille

Nick Amado.

Raision Loimu kertoi noin kuukausi sitten jenkkikeskitorjuja Nick Amadon täydentävän joukkueen kokoonpanon valmiiksi, mutta nyt raisiolaiset joutuvat käynnistämään uuden keskitorjujan hakuprosessin.

Kiinteistöveron eräpäivä tänä vuonna valtaosalla jo elokuun alussa

1,9 miljoonalla asiakkaalla on tänä vuonna kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä torstaina 6. elokuuta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kiinteistövero erääntyy monella nyt yli kuukautta aiemmin. OmaVerosta saa katsottua tänä vuonna ensimmäistä kertaa kiinteistöveron maksutiedot ja veron voi myös maksaa OmaVerossa.

Ilmastonmuutos voi sulattaa varpuspöllöjen ”pakastimet” ja lisätä pöllöjen paikallista kuolleisuutta

Varpuspöllö on pienin petolintumme.

Turun yliopiston ekologit osoittavat uudessa tieteellisessä artikkelissaan, että varpuspöllöjen ”pakastimiin” eli pönttöihin ja koloihin talven varalle keräämät ruokavarastot pilaantuvat kahdesta syystä: runsaiden syyssateiden seurauksena ja jos varaston kerääminen on aloitettu aikaisin. Artikkelin tulokset osoittavat, että ilmastomuutos saattaa vaikeuttaa petojen ravinnonhankintaa ja siten vähentää paikallista talviaikaista eloonjäävyyttä. Tutkimus on julkaistu korkealuokkaisessa kansainvälisessä Global Change Biology -tiedejulkaisussa.

Etelä-Suomen pintavedet vielä keskimääräistä viileämpiä

Viime päivien epävakaisen mutta suhteellisen lämpimän sään ansiosta pintavesien lämpötiloissa ei ole ollut suurta muutosta. Keskiviikkona Etelä- ja Keski-Suomen havaintopaikoilla pintalämpötilat vaihtelivat 16 ja 20 asteen välillä, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 18 asteen tuntumassa.

Moottoritien risteyssillan purkutyöt haittaavat liikennettä Kirismäessä viikonloppuna

Turun kehätien parannustyöt etenevät aikataulussaan. 8.–10. elokuuta aloitetaan Kirismäessä Turku–Helsinki-moottoritien ylittävän vanhan sillan purkutyöt, joiden vuoksi moottoritiellä on käytössä kiertotie Kirismäen eritasoliittymän ramppien kautta.

Raisio Oyj:n liikevaihto ja tulos putosivat keväällä, mutta koko alkuvuoden tulos koheni

Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.

Raisio Oyj -konsernin liikevaihto oli huhti– kesäkuussa 59,9 miljoonaa euroa (62,7 miljoonaa euroa viime vuonna vastaavaan aikaan), jossa on laskua 4,5 prosenttia.

Oikaisu

Jutussa Kaupunginorkesterin kippari (29.7.) oli virheitä. Intendenttinä oli Kalevi Kuosa , ei Tauno Kuosa . Pertti Pekkanen kiinnitettiin orkesteriin vuonna 1974, ei 1975.

Veronmaksajat: Palkkaverotus uhkaa kiristyä ensi vuonna puolella miljardilla eurolla

Palkansaajamaksujen muutokset uhkaavat kiristää palkkaverotusta selvästi vuonna 2021. Muutosten vaikutuksesta palkansaajan tuloveroprosentti on nousemassa eri tulotasoilla 0,4-0,6 prosenttiyksikköä. Kokonaisuudessaan arvioidut maksumuutokset uhkaavat kiristää palkkaverotusta jopa puoli miljardia euroa.

Bo LKV teki historiansa parhaan heinäkuun

Bo LKV:n liikevaihto nousi heinäkuussa 37 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja kauppoja tehtiin 43 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Bo LKV:ssa heinäkuun asuntomyynti oli korkeammalla tasolla kuin yhtenäkään heinäkuuna yhtiön historiassa. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna Bo LKV:n liikevaihto nousi ennakkotietojen mukaan 37 prosenttia ja kauppoja tehtiin hurjat 43 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Erittäin vahvaan kesäkuuhun nähden oltiin liikevaihdossa vain kaksi prosenttia jäljessä.

Euroopan syöpäorganisaatiot: Yhdenmukainen syöpätutkimuspolitiikka tasoittaisi tietä syöpäongelman ratkaisemiseksi

Euroopan syöpäorganisaatiot ovat ottaneet yhdessä kantaa EU:n uuteen syöpämissioon. Missiolle on tulossa kunnianhimoinen tavoite: vuoteen 2030 mennessä halutaan estää yli kolme miljoonaa uutta syövän aiheuttamaa ennenaikaista kuolemaa. Tavoitteen täyttyminen vaatii yhdenmukaista tutkimuspolitiikkaa.

Viemäri- ja vesijohtotyö katkaisee liikenteen Alitiellä Vähäheikkilässä

Viemäri- ja vesijohtotyö katkaisee liikenteen Alitie 11:n kohdalla Vähäheikkilässä keskiviikkona 5. elokuuta kello 11.00 alkaen. Katu on poikki Alitie 11:n kohdalta 6. elokuuta iltapäivään saakka.

Tutkijat löysivät tieteelle aiemmin tuntemattoman molekyylitason mekanismin, jonka avulla havupuut sopeutuvat talveen

Havupuumetsissä tapahtuva yhteyttäminen eli fotosynteesi on eräs globaalisti tärkeimmistä hiilinieluista. Toisin kuin lehtipuut, havupuut ovat ikivihreitä säilyttäen fotosynteesirakenteensa ympäri vuoden. Etenkin kevättalvella alhaisten lämpötilojen ja kirkkaan valon yhdistelmä altistaa neulaset oksidatiiviselle stressille, joka saattaisi johtaa fotosynteesikoneiston molekyylien ja solurakenteiden tuhoutumiseen. Turun yliopiston tutkijat löysivät kuusesta aiemmin tuntemattoman molekyylitason mekanismin, joka mahdollistaa puiden sopeutumisen talveen.

Kaukolämpötyö sulkee ajokaistan Brahenkadulla

Kaukolämpötyö sulkee yhden ajokaistan kerrallaan Brahenkatu 12:n kohdalla keskiviikkona ja torstaina. Työ tehdään yöllä kello 22–5.

Ratatöiden aiheuttamat muutokset jatkuvat perjantaihin asti junaliikenteessä Turun ja Helsingin välillä

Ratatöiden aiheuttamat muutokset jatkuvat perjantaihin 7. elokuuta asti junaliikenteessä Turun ja Helsingin välillä. S 967 Helsinki–Turku kello 20.37 korvataan torstai-iltaan saakka bussilla välillä Karjaa–Turku, ei välillä Salo–Turku kuten aiemmin kerrottiin.

Juonnettu urkukonsertti Naantalin kirkossa

Naantalin kirkko.

Tunnetuimpiin suomalaisiin urkutaiteilijoihin lukeutuva Ville Urponen konsertoi Naantalin kirkossa torstai-iltana 6. elokuuta. Konsertin ohjelma koostuu saksalaisesta barokkimusiikista. Säveltäjänimiä ovat Buxtehude , Walther , Bruhns , Pachelbel sekä J.S. Bach . Konsertilla juhlistetaan Naantalin kirkon tänä vuonna 30 vuotta täyttäneitä urkuja.

Työterveyslaitos: Turvallinen paluu työpaikalle edellyttää jatkuvaa riskien arviointia

Työterveyslaitos on laatinut yleisohjeet työpaikoille siitä, miten työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti koronakriisi huomioiden. Koska tautitilanne voi muuttua nopeasti, pitää työpaikkojenkin olla valmiita muuttamaan ohjeitaan ja käytäntöjään joustavasti.

Keskusta valitsi Jarmo Laivorannan pormestariehdokkaakseen

Jarmo Laivoranta.

Keskustan Turun kunnallisjärjestön vuosikokous valitsi tiistaina pormestariehdokkaaksi Jarmo Laivorannan.

Urheilu

Amado lopettaa uransa, Loimu joutuu palaamaan pelaajamarkkinoille

Nick Amado.

Raision Loimu kertoi noin kuukausi sitten jenkkikeskitorjuja Nick Amadon täydentävän joukkueen kokoonpanon valmiiksi, mutta nyt raisiolaiset joutuvat käynnistämään uuden keskitorjujan hakuprosessin.

Nykyinen sarjataso kelpaa

Nina Kalmin mukaan naisten Korisliiga on kehittynyt isoin harppauksin viime vuosina, mutta samalla kuilu liigan ja 1. divisioonan välillä on kasvanut. – Vaatii nousijajoukkueelta kovaa panostusta, jos haluaa liigassa säilyä, Kalmi sanoo.

Riennossa yksilöiden kehittäminen on etusijalla

Otteluanalyysi: Inter sarjan kärkeen Furuholmin maaleilla

Timo Furuholm oli jälleen Interin sankari.

IFK Mariehamn jäi Interin jyrän alle Kupittaalla jalkapalloilun Veikkausliigan kamppailussa, mutta se oli silti hetken kiinni jopa pisteessä. Inter vei peliä mielin määrin, mutta kun se ei tehnyt paikoistaan toista maalia, maarianhaminalaiset nousivat Albion Ademin rangaistuspotkumaalilla tasoihin pelin lopussa. Inter kuitenkin kuittasi lähes välittömästi ja Timo Furuholm iski ansaitun 2-1-voittomaalin.

Allen Uran takamieheksi

Ura Basket on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen 24-vuotiaan KeVaughn Allenin kanssa. Allenille Ura ei ole ensimmäinen etappi Euroopassa. Viime vuoden Floridan yliopiston kasvatti pelasi Montenegrossa. Allenin on määrä tuoda Uran takakentälle ennen kaikkea heittovoimaa.

Puukkokatsomo: Tintti kuun kamaralla

Jonatan Johansson.

Jotain oli tehtävä. TPS:n alkukausi Veikkausliigassa on ollut vaikea. Niinpä Tommi Pikkaraisen ajanjakso FC TPS:n peräsimessä loppui, yllättävän nopeasti.

Turkuun uusi lämmitettävä tekonurmi syksyllä

Kupittaa 1:lle valmistuu lämmitettävä tekonumri syksyllä.

Turku saa uuden lämmitettävän tekonurmen syksyllä. Rakennustyöt Kupittaan harjoituskentällä 1 ovat päässeet vauhtiin ja syksyn aikana Uudenmaankadun varteen rakentuu uusi lämmitettävä tekonurmikenttä. FC Inter Turku ry:n omistuksessa olevan Kupittaan Tekonurmi Oy:n kentästä tulee vasta Turun toinen lämmitettävä tekonurmikenttä.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.