Väitös: Lastensuojelu edellyttää tulevaisuudessa suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä työssä oppimalla

Ilkka Uusitalo. Ilkka Uusitalo. Kuva: Turun yliopisto

Työssä oppimisella on yhä tärkeämpi merkitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisessä. KL Ilkka Uusitalon väitöstutkimus korostaa, että lastensuojelussa tarvitaan tulevaisuudessa moniammatillisia tiimejä, suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä sekä näitä tukevia organisatorisia rakenteita. Näin toisilta oppiminen ja monialaisen asiantuntijatiedon tuottaminen vahvistuisivat lastensuojelun haasteisiin vastaamiseksi.

Uusitalon väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lastensuojelun sosiaalityön ammatillista asiantuntijuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti työssä oppimista vaativien asiakastilanteiden yhteydessä. Keskeisenä tutkimusintressinä oli, miten vaativissa asiakastilanteissa saatava kokemus vaikuttaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä oppimiseen ja ammatilliseen asiantuntijuuteen.

Tutkimuksen ensimmäinen aineisto muodostui lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kirjoittamista vaativista ja itselle merkityksellisistä asiakastilannekertomuksista (14). Uusitalon mukaan sosiaalityöntekijät kokivat työssään vaativiksi tilanteiksi erilaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteet lasten vanhempien kanssa.

– Vaativuus tilanteissa syntyi siitä, että niissä kerrottiin perhettä koskevasta muutoksesta, tai annettiin tiedoksi viranomaispäätös, kuten lastensuojelun asiakassuhteen alkaminen, kiireellinen sijoitus tai avohuollon tukitoimien aloittaminen. Vaativaksi koettiin se, millä tavalla viranomaispäätöksestä kerrotaan ja miten päätöksestä syntyvää vanhempien ahdistusta, hätää ja mahdollisesti muuta ennustamatonta käytöstä kohdataan ja hallitaan, Uusitalo sanoo.

Vaativien asiakastilanteiden yhteydessä sosiaalityöntekijöiden oppiminen liittyi kuuteen osaamisalueeseen: vuorovaikutusosaamiseen, itsetuntemukseen, yhteistyön kehittämiseen työparin kanssa vaativia tilanteita varten, vaativiin tilanteisiin valmistautumiseen ja suunnitteluun ennakolta, organisaatioiden toimintatapojen kehittämiseen, kuten vaativien tilanteiden jälkipuintiin, sekä biologisten ja sijaisvanhempien tapaamisten järjestämiseen. Vaativat tilanteet aikaansaivat sosiaalityöntekijöissä myös yhteiskunnallis-eettistä pohdiskelua, joka kohdistui palvelujärjestelmään.

Työssä oppiminen liittyi erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin: asiakasneuvotteluihin, asiakaskohtaamisiin, työparityöhön ja verkostotapaamisiin.

– Sosiaalityöntekijöiden työssä oppiminen ei ollut tarkoituksellista ja suunniteltua, vaan enimmäkseen tilanteessa ja sen jälkeen tapahtuvaa reaktiivista oppimista. Vain uhkaavat asiakastilanteet johtivat organisatoriseen oppimiseen ja toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämiseen, mutta tapahtumia ei juuri tietoisesti analysoitu ja tutkittu tapahtumaan liittyviä prosesseja, Uusitalo kertoo.

Asiakastilanteista määrittyi työrooleja, joiden muotoutumiseen vaikuttivat toisaalta sosiaalityöntekijän viranhaltija-asema ja tilanteen tarkoitus, mutta lisäksi sosiaalityöntekijän kyky kerätä ja valikoida erilaista tietoa tilanteessa sekä oppia tämän kautta itse kontekstista.

– Vaativissa asiakastilanteissa lastensuojelun ammatillinen asiantuntijuus rakentui enemmän kontekstuaalisesti ja tilannekohtaisena työskentelynä ja päätöksentekona. Muodollinen vertikaalinen asiantuntijuus muuttui tilanteissa enemmän reflektiivisen ja neuvottelevan asiantuntijuuden suuntaan, Uusitalo sanoo.

Toinen tutkimusaineisto muodostui lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden teemahaastatteluista (20), joiden avulla tutkittiin sosiaalityöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuudesta, asiantuntijaksi kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä heidän käsityksiään teoreettisen tiedon merkityksestä asiantuntijuudelle.

– Haastatteluissa sosiaalityöntekijät osasivat nimetä paljon työssä käyttämiään teorioita ja työmenetelmiä, mutta totesivat teorian ja tutkimustiedon soveltamisen olevan työssä vaikeaa, mikä näyttäytyi myös kertomusaineistossa samantyyppisesti. Muodollisilla nimetyillä teorioilla näytti olevan kuitenkin vähän merkitystä asiantuntijuuden käytössä vaativissa asiakastilanteissa, Uusitalo kertoo.

Sosiaalityöntekijät kokivat sosiaalityön koulutuksen antaneen työhön laaja-alaisen teoreettisen tietopohjan ja ammatti-identiteetin. Työssä oppimisella, kokemuksista oppimisella ja reflektiolla koettiin kuitenkin olevan suuri merkitys ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Uusitalon mukaan työssä oppiminen tulee siksi nähdä eräänlaisena syventävänä oppimisen muotona.

– Työyhteisön rakenteita, parityöskentelyä ja tiimejä pidettiin tärkeinä työssä oppimisen lähteinä, mutta oppimisen ja asiantuntijuuden kehittämisen organisointi ei ollut strategisesti johdettua, eikä tavoitteellisesti työhön kytkeytyvää, väittelijä sanoo.

Uusitalo korostaa, että sosiaalityöntekijöiden täydennyskoulutusta tulisi kehittää myös enemmän ongelmanratkaisuun pohjautuvaksi työpajatyöskentelyksi, joissa voitaisiin simuloida työssä kohdattavia haastavia ja vaativia asiakastilanteita.

– Tämä edistäisi myös teoreettisen tiedon ja käytäntötiedon soveltamista ja integrointia työhön. Osa lastensuojelun sosiaalityön täydennyskoulutuksista voisi olla koostumukseltaan monialaisia, jolloin tutustuttaisiin toisten ammattilaisten ajattelu- ja työtapoihin sekä opittaisiin työskentelemään yhdessä, Uusitalo päättää.

Uusitalo esittää väitöskirjansa Työssä oppiminen lastensuojelun sosiaalityössä – reunaehtoja ja mahdollisuuksia ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 14. joulukuuta.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaija Collin (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Erno Lehtinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kysely: Kuntapalkat säilytettävä ennallaan, hoitajille ja siivoojille toivotaan lisää liksaa

Enemmistö (56 %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa korottaa eikä laskea, vaan pitää ne ratkaisussa ennallaan. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

”Kyse ei ole tahdonvoimasta” – Tiesitkö nämä kuusi asiaa painonpudotuksesta?

Mehiläinen NEO Painonhallintaklinikan vastuulääkäri André Heikius sekä psykologi Taija Wilenius oikovat yleisimpiä painonhallintaan liittyviä uskomuksia.

Yliopistokiertue avaa ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia aiheita

Uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu on parhaillaan käynnissä. Osana valmisteluja ulkoministeriö järjestää kevään aikana yhteistyössä viiden eri yliopiston kanssa paneelikeskustelujen sarjan ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista.

Satelliittisignaalien häiriöiden valvontaa parannetaan

Tutkijat kehittävät parhaillaan satelliittipaikannussignaalien (GNSS) laadunvalvontapalvelua. Tarjottu palvelu on räätälöity Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) vaatimusten mukaisesti. Palvelulla voidaan valvoa paremmin satelliittisignaalien häiriöitä.

Kansallinen vesihuoltouudistus turvaamaan tulevaisuuden vesihuoltopalveluita

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Hankkeella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin.

Mikä on mennyt pieleen?

Turkuhallissa on kuluvalla liigakaudella ollut väljää.

Turkuhallin – tai pitäisi kai käyttää markkinointinimeä ja puhua Gatorade Centeristä – lehterit hohtavat punaista. Se tarkoittaa, että hallissa on ollut tällä kaudella väljää.

Logomo houkutteli viime vuonna 377 000 kävijää

Logomossa oli yli 1 300 tapahtumapäivää, noin sata enemmän kuin vuonna 2018.

Turkulaiselle tapahtumakeskus Logomolle viime vuosi oli hyvä sekä tapahtumapuolen kävijämäärien suhteen että toimitilojen käyttöasteen kannalta. Kongressit, kokoukset ja tapahtumat vetivät Logomoon 57 000 kävijää edellisvuotta enemmän: vuonna 2019 Logomossa vieraili 377 000 kävijää, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 320 000.

Keskustan valtuustoryhmä: Päätös torin sulanapidosta saatava valtuuston käsittelyyn

Keskustan Turun valtuustoryhmä on perjantaina päättänyt vaatia, että kaupunginhallituksen päätös torin sulanapidosta on saatava valtuuston käsittelyyn.

Lähes puolet haluaisi sähköautoista äänekkäämpiä

Sähköauton käyntiääni on lähes olematon useimpiin polttomoottoriautoihin verrattuna. Kuljettajan kohdalla tämä lisää ajomukavuutta, eikä suurin osa suomalaisista koe äänettömyyden olevan ongelma liikenneturvallisuuden kannaltakaan. 44 prosenttia kuitenkin uskoo, että kovemmat äänet tekisivät ajoneuvoista helpompia havaita liikenteessä.

Kupittaan luistelumato poissa käytöstä toistaiseksi

Kupittaan luistelumato on suljettu toistaiseksi. Kuva on marraskuulta 2016.

Kupittaan luistelumato jouduttiin sulkemaan perjantaina 17. tammikuuta kello 13 turvallisuussyistä. Teknisten ongelmien takia jäätä ei pystytä pitämään turvallisessa luistelukunnossa. Ongelmien syy on selvillä ja korjausaikataulua selvitellään. Asiasta tiedotetaan lisää alkuviikosta.

TPS joutuu maksamaan Jonne Virtaselle lähes 100 000 euroa ja oikeudenkäyntikulut perusteettomasta työsopimuksen purkamisesta

Jonne Virtanen.

Jonne Virtasen pelaajasopimuksen päättämiseen liittyvä erimielisyys on ollut välimiesoikeuden ratkaistavana. Välimiesoikeuden tuomiolauselman mukaan HC TPS Turku Oy velvoitetaan suorittamaan Jonne Virtaselle korvaukseksi työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä yhteensä 98 500 euroa korkolain mukaisine korkoineen 27. lokakuuta lukien.

Talvikalastaja, muista panna pyydysmerkinnät kuntoon

Pakkasen saapuessa jäät alkavat kantaa kalastajaa Etelä-Suomessa saakka ja talvisen pyydyskalastuksen ystävät pääsevät mielipuuhaansa. Kalatalouden Keskusliitto haluaa muistuttaa voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista ja tarvittavista kalastusluvista.

Australian maastopalot vaikuttavat ilmanlaatuun ja jäätiköihin

Maastopaloista syntyneiden savujen hiukkaspitoisuudet 9.1.2020. Maailman terveysjärjestö WHO:n suositukset ylitetään useilla mantereilla.

Australian vuotuiset maastopalot alkoivat poikkeuksellisen aikaisin kuivan ja kuuman vuoden jälkeen. Tällä kertaa ovat palaneet myös alueet, jotka eivät normaalisti pala. Laajoja maastopaloja on myös Afrikassa ja Amazoniassa. Palot vaikuttavat esimerkiksi ilmanlaatuun myös kaukana paloalueista.

Turvallinen lääkehoito -opasta selkeytetään

Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitysprojektissa sidosryhmiltä kysyttiin näkemyksiä oppaan päivitystarpeista. Sidosryhmät vastasivat avoimeen kyselyyn aktiivisesti. Kyselyyn vastasi 128 terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaista tai organisaatiota.

Turkulainen metallitulokas AvAciA julkaisee kolmannen videosinglensä

AvAciA on turkulainen metallibändi.

Suomenkielinen metallitulokas AvAciA julkaisee viimevuotiselta debyytiltään Uusi Maailmanjärjestys uuden videon kappaleesta Vihermaa . Videon julkaisu enteilee uunissa muhivaa uutta materiaalia.

Miksi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Miksi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta luo vapaaehtoiselle merkityksellisyyden tunteen, koska ihminen pystyy omalla osaamisellaan tuomaan hyvää toisille ihmisille. Vapaaehtoistoiminta tuo elämään uutta asiasisältöä ja uuden oppimista. Omasta mielenkiinnosta lähtöisin oleva vapaaehtoistoiminta, sen tekeminen, siinä oppiminen ja kehittyminen tuovat sisältöä ja iloa vapaaehtoisen elämään.

Vastasyntyneiden mitokondriotaudin hiirimallista löytyi taudinkulkua pahentava lisämutaatio

GRACILE-oireyhtymän hiirimallista löytynyt uusi mitokondrio-DNA:n muutos antaa uutta tietoa sairauden syntymekanismeista molekyylitasolla ja ainutlaatuisen työkalun mitokondriotautien tutkimukseen.

Ristisaatto kirkolta kirkolle ekumeenisella rukousviikolla Turussa

Pertti Ruotsalo.

Lauantaina alkava Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko kokoaa väkeä eri kristillisistä seurakunnista ja kirkoista muun muassa yhteiseen ristisaattoon Turussa. Ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa 18.–25. tammikuuta.

Urheilu

TPS joutuu maksamaan Jonne Virtaselle lähes 100 000 euroa ja oikeudenkäyntikulut perusteettomasta työsopimuksen purkamisesta

Jonne Virtanen.

Jonne Virtasen pelaajasopimuksen päättämiseen liittyvä erimielisyys on ollut välimiesoikeuden ratkaistavana. Välimiesoikeuden tuomiolauselman mukaan HC TPS Turku Oy velvoitetaan suorittamaan Jonne Virtaselle korvaukseksi työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä yhteensä 98 500 euroa korkolain mukaisine korkoineen 27. lokakuuta lukien.

Åboraakkeli: TPS Salibandyn voittoputkelle jatkoa?

TPS on voittoputkessa.

TPS Salibandyn pelaaminen on nytkähtänyt nihkeän alkukauden jälkeen uomiinsa. Parhaillaan TPS on viiden ottelun voittoputkessa ja kymmenestä edellisestä Salibandyliigan ottelusta Palloseura on hävinnyt vain kerran. Tuonkin ottelun Oilersille vieraissa vain niukasti 8–6.

HC TPS:n yleisömäärä pudonnut harvinaisen rajusti

Punainen on ollut hallitseva väri tällä kaudella TPS:n kotiotteluissa.

Tyhjien penkkien punainen meri tai turkulainen purjehduskausi ovat käsitteitä, kun syksyisin puhutaan HC TPS:n kotiotteluiden yleisömääristä. Tällä kaudella yleisömäärät ovat kuitenkin sukeltaneet tavalla, jota ei voi laittaa pitkittyneen purjehduskauden piikkiin.

Silja Kosonen Raision vuoden urheilija

Silja Kosonen harjoittelee Someron lisäksi tutulla Raision kentällä.

Someron Esaa edustava Silja Kosonen on valittu vuoden urheilijaksi 2019. Kosonen saavutti Suomen mestaruudet T-17-sarjassa moukarissa ja kiekossa. Hän on myös maailman tilastokärki saman sarjan moukarissa. Saavutuksena on myös Euroopan nuorten Olympiafestivaalien voitto Bakussa SE-tuloksella 72,35 ja nuorten Ruotsi–Suomi-maaottelussa voitto moukarissa.

Sami Rähmönen jatkosopimukseen TPS:n kanssa, edessä 16:s kausi raitapaidoissa

Sami Rähmönen.

TPS-kapteeni Sami Rähmönen jatkaa pelaajauraansa kasvattajaseuransa paidassa, vaihteeksi Veikkausliigassa. Alkava kausi 2020 on Rähmöselle jo kuudestoista TPS:n edustusjoukkueessa.

Inter ja FC Flora yhteistyöhön

Interin viime kausi päättyi hopeamitaleihin.

Inter ja tallinnalainen FC Flora ovat sopineet laajasta yhteistyöstä. Interin joukkueet nuorimmista aina edustusjoukkueeseen saakka kohtaavat Viron ykkösseuran vuosittain.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!