Turun kaupungin tilikauden alijäämä 36,5 miljoonaa euroa, Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle. Kuva: Jari Laurikko

Turun kaupungin vuosikate parani edellisvuodesta. Myös Turku-konsernin tulos nousi voitolliseksi. Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Kertaluonteiset erät lisäävät kaupungin puskuria ja reagointivalmiuksia vaikeassa koronatilanteessa.

Turun kaupungin tilikauden 2019 alijäämä on 36,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 30. maaliskuuta. Samassa kokouksessa ovat käsittelyssä myös strategia- ja henkilöstöraportit.

Työttömyys laski maltillisesti, mutta oli silti taloustilanne huomioiden edelleen korkealla tasolla. Tulorahoitus ei ilman verorahoituksen lisäystä ja Turun kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteitä riitä palveluiden ja investointien rahoittamiseen.

Kaupunkiseudun toimintaympäristön kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Erittäin merkittävä rakenteellinen toimenpide oli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös myöntää Turun yliopistolle oikeus DI-koulutuksen laajentamiseen kone- ja materiaalitekniikan aloille.

Vuoden aikana tehtiin useita kuntalaisten arjessa näkyviä päätöksiä. Keskustassa merkittävät investoinnit vaikuttavat arkipäivää haittaavasti nyt, mutta tulevat lisäämään merkittävästi keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin siirtymisestä pormestarimalliin vuonna 2021. Tämän johdosta käynnistettiin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyö.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet Keskustan kehittäminen, Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku etenevät kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunki on pyrkinyt vastaamaan kasvavaan asiakasmäärään ja palvelukysyntään, mikä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja opetustoimen palveluiden käyttömenojen kasvuna. Käyttömenojen kasvuun vaikuttaa myös kunta-alan palkkaratkaisu, joka yhdessä henkilötyövoiman kasvun kanssa nostaa kaupungin henkilöstökuluja noin 17,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Turun kaupungin tilikausi 2019 päättyi 36,5 miljoonan euron alijäämään. Tilinpäätöksen alijäämä jäi alle kaupunginvaltuuston hyväksymän 62,6 miljoonan euron. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena tulosta parantavana eränä Turun Ylioppilaskyläsäätiön 7,6 miljoonan euron antolainan takaisinmaksu. Kertaluonteisella erällä oikaistuna alijäämäksi muodostuu 44,1 miljoonaa euroa.

Vuosikate 11,7 miljoonaa euroa parani edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja arvonalentumisia, jotka ovat 57,7 miljoonaa euroa. Toimintakate (nettokäyttömenot) on - 1 071,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin vaikuttavat organisaatiomuutokset huomioiden toimintakatteen vertailukelpoinen muutos on 38,5 miljoonaa euroa (3,7 %).

Kaupungin investointimenot olivat yhteensä 120,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 39,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan rahavirta (tulorahoitus) oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Heikkoon toiminnan rahavirtaan vaikuttaa vähäisestä kasvusta huolimatta erittäin alhainen vuosikate. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä - 89,9 miljoonaa euroa heikkeni 15,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Antolainoja lyhennettiin 191,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia antolainoja myönnettiin vuoden aikana 8,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa 7,6 miljoonaa euroa Turun Ylioppilaskyläsäätiölle. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 83,1 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Kaupungin toimialoilla oli yhteensä 29 toiminnallista tavoitetta. Sitovat toiminnalliset (strategiset) tavoitteet toteutuivat toimialoilla pääosin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät taloudelliset tavoitteet toteutuivat toimielimissä varsin hyvin lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakuntien talousarvioiden ylittymistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyivät 6,3 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta. Toimintakulut ylittyivät 7,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan nettomenot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla muutetusta talousarviosta.

Konsernin tilikauden ylijäämää kertyi 50,6 miljoonaa euroa. Ylijäämään sisältyy satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa, joka saatiin myymällä kaupungin kokonaan omistama Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy Hemsö Storåker Finland Oy:lle huhtikuun alussa. Kaupan seurauksena konsernissa kirjattiin satunnaista myyntivoittoa yli 76 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteista satunnaista erää konsernin alijäämä olisi ollut 25,7 miljoonaa euroa ja muutos edelliseen vuoteen kahdeksan miljoonaa euroa.

Turku-konsernin lainakanta 1 456,8 miljoonaa euroa väheni 39,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Konsernin lainat asukasta kohden olivat 7 539 euroa. Lainat asukasta kohden vähenivät 284 euroa asukasta kohden edellisvuodesta.

Turun kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 11 522 henkilöä, kokoaikaisia 9 832 ja osa-aikaisia 1 690. Henkilötyövuosina mitattuna koko henkilöstön työvoiman käyttö tilikauden aikana oli 10 467,3. Organisaatiomuutokset huomioituna koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 124,1 henkilötyövuodella (+1,2%).

Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 510,4 miljoonaa euroa. Organisaatiomuutokset huomioituna henkilöstökulut nousivat 17,5 miljoonaa euroa (+3,6%) edellisestä vuodesta ja palkkojen ja palkkioiden nousu oli 15,0 miljoonaa euroa (+3,8%).

Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat henkilötyövuosien nousun lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Vaikutus henkilöstökuluihin on noin 12 miljoonaa euroa ja palkkoihin noin 9,5 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa kaupunginhallituksen käsittelyssä on strategiaraportti. Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita.

Vuoden 2019 aikana useimmat indikaattorit ovat kehittyneet positiivisesti. Työttömyysaste laski vuoden 2019 aikana edelleen nopeasti ja Turun sijoitus parani 10 suurimman kaupungin vuosivertailussa.

Turun seutukunnan yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu oli ennakkotietojen mukaan noin kaksi kertaa koko maan keskiarvoa nopeampaa. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta meriteollisuuden yritysryhmässä, yli 40 prosenttia. Asuntorakentamisen määrä pysyi edelleen korkeana.

Kasvihuonepäästöjä on viime vuosina kyetty laskemaan nopeasti ja vuodelle 2020 asetettu tavoite (-20 % vuoden 1990 tasosta) on saavutettu etuajassa.

Kaupunginhallitus käsittelee 30.3. myös henkilöstöraporttia. Sitä laadittaessa on huomioitu Henkilöstö voimavarana -ohjelma, joka on osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelmassa on paljon mittareita, jotka ovat sidoksissa Kunta 10 -tutkimukseen.

Viime vuonna toteutetun työhyvinvoinnin välikyselyn mukaan muun muassa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintäkokemukset ovat laskeneet ja työn hallinnassa ja muutosvalmiudessa on tapahtunut edistymistä. Kehitettävää löytyi tulosten mukaan muun muassa työn mielekkyyden kokemisessa sekä kehityskeskusteluiden käymisessä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Tekoäly voi nopeuttaa aivoinfarktin tunnistamista

Esimerkki manuaalisesta ja automaattisesta aivoinfarktin aiheuttaman vaurion paikallistamisesta. Ensimmäisessä sarakkeessa alkuperäinen diffuusiopainotettu magneettikuva, toisessa sarakkeessa radiologin määrittämä vaurioitunut alue ja kolmannessa sarakkeessa uuden menetelmän avulla tunnistettu vaurio.

Aivoinfarktin nopea tunnistaminen magneettikuvista (MRI) on tärkeää potilaan hoidon valinnan kannalta. Turun yliopiston ja Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkijat kehittivät täysin automatisoidun menetelmän, jonka avulla akuutti iskeeminen muutos voidaan tunnistaa aivojen magneettikuvista. Journal of Neuroscience Methods -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että tekoälyn avulla on mahdollista vähentää tähän liittyvää radiologien työkuormaa.

Yli 30 prosenttia yrittäjistä pelkää ajautuvansa konkurssiin koronakriisin seurauksena

Noin 30 prosenttia kaikista yrittäjistä aidosti pelkää kriisin vievän heidän liiketoimintansa konkurssiin erityisesti silloin, mikäli todella suurta suoraa apua ei tule.

Mitä tarkoittaa karanteeni kerrostalossa?

Jos kerrostalossa asuva joutuu koronakaranteeniin, ei ole syytä käyttää esimerkiksi taloyhtiön yhteisten saunatilojen lenkkisaunavuoroja, koska niissä on riski tavata muita saunojia. Taloyhtiön pyykkitupaa voi käyttää, kunhan tiloissa ei samaan aikaan ole muita ihmisiä.

Poliisi: Liikenne rauhoittunut Uudenmaan rajalla

Uudenmaan rajalla on tarkistettu 12 904 ajoneuvoa kello 00.00–18 sunnuntaina 29. maaliskuuta. Niistä 309 on jouduttu käännyttämään, mikä on vähemmän kuin aikaisemmin viikonloppuna. Valmiuslain rikkomisesta ei ole annettu sakkoja.

Mitä tehdä, kun yhdyntä on ohi liian nopeasti?

Herkkä siemensyöksy on miesten yleisin seksuaalinen toimintahäiriö jopa joka viidennen miehen kärsiessä vaivasta. Kaalimato.com seksuaaliterapeutti neuvoo, kuinka seksiä voi jatkaa tästä huolimatta sekä miten ongelmaa on mahdollista hoitaa.

Mikä ihmeen keittobanaani

Ruoka- ja jauhobanaanina tunnettua keittobanaania on viime vuosina ilmestynyt kotimaisiin ruokakauppoihin. Tavalliseen banaanin verrattuna se on suurempi. Keittobanaani on muodoltaan kulmikas, väriltään vihreänkeltainen tai punaisenruskea.

Valkokankaan kuningatar kansissa

Meryl Streepille on satanut ennätysmäärin alan palkintoja, enemmän Oscar- ja Golden Globe -ehdokkuuksia ja voittoja kuin yhdellekään mies- tai naisnäyttelijälle. Erin Carlsonin kirja Meryl Streep, valkokankaan kuningatar . Kirja kertoo Meryl Streepin elämäntarinan rumasta ankanpoikasesta valkokankaan valovoimaiseksi kuningattareksi. Se myös kuvaa, millaisin perustein Streep valitsee roolinsa ja millä keinoin hänen esittämänsä naishahmot ovat syntyneet.

Poliisi: Uudenmaan rajalla odotettavissa huomattavaa ruuhkaa maanantain työmatkaliikenteessä

Uudenmaan rajalla on odotettavissa huomattavaa ruuhkaa, kun työmatkaliikenne alkaa maanantaina. Poliisin on mahdotonta arvioida etukäteen, miten pitkät jonot rajalla on.

Suomessa 1 218 koronatartuntaa, kuolleita 11

 Taulukossa esitetään Covid-19-taudin vuoksi sairaalahoidossa olevat ja tautiin kuolleet potilaat erityisvastuualueittain (tiedot päivitetty 29.3. klo 8.00). Tällä hetkellä potilastilanne raportoidaan erityisvastuualueittain potilassuojan takia, koska muissa kuin HYKS erityisvastuualueilla potilasmäärät ovat pieniä.

Suomessa on todettu 29. maaliskuuta kello 9.30:een mennessä yhteensä 1 218 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautitapausta.

Turun kaupunki tarjoaa sosiaalista tukea poikkeustilanteessa

Turun kaupunki tarjoaa maksutonta jaksamisen etätukea, virikkeitä ja ajankohtaista tietoa yhdessä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Koronavirus ja sen mukanaan tuomat muutokset ja rajoitukset huolettavat useita. Monet pohtivat päivittäin, uskaltavatko he käydä ruokakaupassa tai apteekissa, millä tavoilla kotona vietetyn päivän saa sujumaan mielekkäästi ja miten riskiryhmään kuuluvia läheisiä voisi auttaa.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain.

Viime vuoden neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 76 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni seitsemän prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 27 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Poliisi: Uudenmaan rajalta käännytetty 835 ajoneuvoa, vain yksi sakko annettu

Uudenmaan maakuntarajan tarkastuspisteille on saapunut ensimmäisen kokonaiseen vuorokauden aikana 16 555 ajoneuvoa, joista 835 on jouduttu käännyttämään. Junissa on ollut vain 746 matkustajaa, joista 19 on jouduttu käännyttämään. Valmiuslain rikkomisesta on annettu yksi sakko ensimmäisen vuorokauden aikana.

Työllisyyden kuntakokeilujen valmistelutyö jatkuu

Koronakriisi vaikuttaa voimakkaasti työmarkkinoihin, joten kuntakokeilujen käynnistäminen on tulevassa työmarkkinatilanteessa entistäkin tärkeämpää. Valtion ja kuntien resurssien ja osaamisen yhdistämisellä vastataan yhdessä työnhakijoiden ja yritysten rajusti kasvavaan palvelutarpeeseen.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Suntiontiellä

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee toisen ajokaistan Suntiontie 5:n kohdalta maanantaista alkaen.

Jälkipeli: Kyllä tästä selvitään, vakuuttaa Tuto Hockeyn toimitusjohtaja Dani Aavinen

Venäläiset KHL-konkarit Alexander Nikulin (vas.) ja Dmitri Megalinsky synnyttivät melkoisen positiivisen pöhinän siirtyessään Tuton Mestis-joukkueeseen.

Tuto Hockeyn Lemminkäisenkadun toimistolla on vauhti päällä – huolimatta vaikeista ajoista. Intoa kevääseen antaa kesken jäänyt, mutta useita mielenkiintoisia tapahtumia sisältynyt viime kausi.

Finanssivalvonta antoi suosituksen valvomilleen pankeille pidättäytyä voitonjaosta

Euroopan keskuspankki julkisti 27. maaliskuuta pankeille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1. lokakuuta asti. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia noudattamaan vastaavia periaatteita omassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille.

Lotossa löytyi yksi ainoa täysosuma

Loton kierroksen 13/2020 arvonnassa on löytynyt yksi täysosuma, jolla nettipelaaja Mustasaaresta voitti 6,5 miljoonaa euroa.

Kaivosinvestoinnit kasvoivat, malminetsintä väheni

Kaivostoiminnan investoinnit kasvoivat vuonna 2019 jopa 42 prosenttia edellisestä vuodesta 525 miljoonaa euroon. Malminetsinnän investoinnit sen sijaan vähenivät kahdeksan prosenttia 62,8 miljoonaan euroon. Fraser Instituutin vuosittaisessa kaivosalan toimijoille suunnatussa kyselyssä Suomi nousi toiselle sijalle investointien houkuttelevuudessa. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) julkaisemasta kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

Urheilu

Menestyksen maku: Conny Karlsson hallitsi EM-kuulakisoja Turussa 1997

Conny Karlssonin palkintokaapista löytyy muun muassa kolme Suomen mestaruutta 2000-luvun alkupuolelta.

Heinäkuussa 1997 järjestettiin ensimmäiset yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisat. Turku sai toimia kisojen näyttämönä ja moni suomalainen lähtikin kotikisoihin vahvalla latauksella. Yksi heistä oli kuulantyöntäjä Conny Karlsson , joka pääsi työntämään monen tutun ympäröimänä.

Jälkipeli: Kyllä tästä selvitään, vakuuttaa Tuto Hockeyn toimitusjohtaja Dani Aavinen

Venäläiset KHL-konkarit Alexander Nikulin (vas.) ja Dmitri Megalinsky synnyttivät melkoisen positiivisen pöhinän siirtyessään Tuton Mestis-joukkueeseen.

Tuto Hockeyn Lemminkäisenkadun toimistolla on vauhti päällä – huolimatta vaikeista ajoista. Intoa kevääseen antaa kesken jäänyt, mutta useita mielenkiintoisia tapahtumia sisältynyt viime kausi.

Paavo Nurmi Games siirtyi elokuulle

Paavo Nurmen kisat pidetään kesäkuun sijasta 11. elokuuta.

Paavo Nurmi Games siirtyy koronavirusepidemian takia elokuulle. Yleisurheilun World Athletics Continental Tour -kilpailusarjan kultakategorian kilpailun piti olla kesäkuun 9. päivänä, mutta se järjestetään Turussa tiistaina 11. elokuuta.

Jälkipeli: Liigajoukkueet ovat tauolla, mutta FC Interin Jani Meriläinen näkee tilanteessa positiivisiakin näkökulmia

Veikkausliigajoukkueet siirtyivät tauolle. FC Inter ja TPS ehtivät pelata jo yhden kiihkeän keskinäisen ottelun Suomen cupissa. Veikkausliigan oletetaan alkavan kesäkuussa. Nyt pelaajat harjoittelevat omatoimisesti.

Kupittaan jalkapallokentät ovat hiljentyneet, mutta aluksi eivät aivan täysin. Siellä täällä ennen kenttien kokonaan sulkemista näkyi raikkaassa kevätilmassa yksittäisiä pelaajia pallottelemassa, laukomassa ja venyttelemässä. Nyt, kun Turun kaupunki sulki ulkoliikuntapaikat, ovat kentät pysyneet tyhjinä. Turussa, kuten kaikkialla Suomessa, myös Veikkausliigapelaajat ovat siirtyneet omatoimijaksolle.

Åboraakkeli: Hyötyykö Suomi olympialaisten siirrosta?

Tokion uusi olympiastadion on valmiina. Mutta nähdäänkö siellä kisoja?

Järkipäätös Tokion olympialaisten siirtämisestä tuli yllättävänkin nopeasti. Terveysseikkojen lisäksi päätös on hyvä myös urheilullisesti. Jos kisat olisi väkisin yritetty viedä läpi, olisi kisoissa saatettu nähdä poikkeuksellisen keskenkuntoisia urheilijoita eli tavallista huonompia tuloksia.

TPS:n jalkapallomiehistö kesälaitumille ennenaikaisesti

TPS-pelaajat on päästetty kesälomalle jo nyt.

Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ovat aiheuttaneet myös TPS:n Veikkausliigajoukkueelle monenlaisia muutoksia. Veikkausliigakausi alkaa vasta kesäkuussa. Se vaikuttaa monen muun asian lisäksi myös pelaajien lakisääteisiin lomiin. Vuosiloman pituuden on oltava yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja vuosiloman aikana pelaajalle ei saa määrätä harjoittelua tai muitakaan työvelvoitteita.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.