Kosteikkoihin kohdistuu monta uhkaa

Järvelän kosteikko Littoisten jäven rannassa. Järvelän kosteikko Littoisten jäven rannassa. Kuva: Jari Laurikko

Suomessa – soiden, järvien ja rantojen maassa – on paljon sellaisia luontotyyppejä, joissa vesi on tärkeä tekijä. Kosteikkoluontoon kuuluvat sekä pienet purot ja suonsilmäkkeet että järvien ja Itämeren rannat. Metsähallitus hoitaa ja kunnostaa monia arvokkaita kosteikkoja.

Kosteikot ovat monimuotoisen eläin- ja kasvilajiston suojapaikkoja, mutta ne suojaavat myös ihmisiä rannikoilla myrskyiltä ja tulvilta ja varastoivat sade- ja sulamisvesiä sisämaassa. Ne sitovat hiiltä ja tarjoavat puhdasta vettä ja luonnonantimia.

Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä, joista yli puolet on kadonnut ihmisen toiminnan seurauksena viimeisen sadan vuoden aikana. Monet kosteikot myös meillä voivat huonosti. Suomessa tavoitteena on erityisesti kosteikkojen kunnostaminen.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden tuore arvio valmistui joulukuussa. Erilaisia luontotyyppejä on vajaat 400, ja niistä 48 prosenttia arvioitiin uhanalaisiksi. Suomen ympäristökeskuksen johdolla tehdyssä selvityksessä suurimmiksi uhanalaistumisen syiksi arvioitiin metsien uudistamis- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus ja rakentaminen sekä vesien rehevöityminen, jota ilmastonmuutos nopeuttaa.

Kaikista luontotyypeistä suurimman katoamisuhan alla ovat perinneympäristöt kuten ranta- ja suoniityt. Karja laidunsi niillä ennen, ja nämä alueet ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan luontomme aarreaittoja. Sisävesistä uhanalaisimpia ovat virtavedet ja suoluontotyypeistäkin yli puolet on katoamassa.

Purojen ja soiden tilaa heikentävät ojitukset. Vesistöt liittyvät toisiinsa ja niiden tilan parantaminen edellyttää koko valuma-alueen kattavia ratkaisuja.

Metsähallitus turvaa kosteikkojen säilymistä valtion mailla monipuolisesti. Pienet latvavedet ovat herkimpiä metsätalouden toimille, ja Metsähallitus Metsätalous Oy kiinnittää niiden suojeluun erityistä huomiota valtion monikäyttömetsissä. Valumavesien kiintoainesten ja ravinteiden huuhtoutumista puroihin pyritään ehkäisemään muun muassa käyttämällä riittäviä suojavyöhykkeitä. Purojen kunnostuksessa autetaan puolestaan vaelluskaloja lisäämällä soraa kutupaikoiksi ja palauttamalla puroja alkuperäisiin uomiin. Metsähallituksen Eräpalvelut on poistanut kalojen vaellusesteitä.

Metsähallitus on maailmanlaajuisesti arvostettu soiden ennallistamisen pioneeri. Suojelualueilla Metsähallituksen Luontopalvelut on ennallistanut soita eli palauttanut niitä lähemmäs luonnontilaa jo 30 vuoden ajan tukkimalla ojia. Luonnonsuojelun high-techiä ovat pitkäaikaisseurannat, joiden avulla kehitetään menetelmiä edelleen. Viime aikaiset tulokset ovat mm. osoittaneet ennallistamisen palauttavan soiden luontaisen kyvyn sitoa ravinteita ja vähentää näin pitkällä aikavälillä ravinnekuormitusta alapuolisissa vesistöissä.

Kosteikkojen tilaa pyritään parantamaan myös uusien menetelmien avulla. Esimerkiksi talousmetsien kunnostusojituksessa voidaan nykyisin ohjata vesi ojista sellaiselle lähisuolle, joka kärsii kuivumisesta. Toimenpiteestä hyötyvät sekä uudelleen vettyvän suon lajisto että alapuoliset vesistöt, kun ojia pitkin valuvat ravinteet pidättyvät suolle.

Kosteikot ovat vesilintujen tärkeitä pesimä- ja muuttoalueita, ja sen myötä tärkeitä myös metsästäjille. Esimerkiksi riekko on arvostettu saalislaji, jonka kanta on kuitenkin taantunut. Metsähallituksen Eräpalvelut on viime vuosina kunnostanut riekoille ja hanhille suoalueita metsästyslupatuloilla yli 3 000 ha ja perustanut riistakosteikkoja yli kymmenen vuoden ajan. Eri puolille maata on rakennettu 30 avovesikosteikkoa vesilinnuille, ja kosteikkojen yhteenlaskettu ala on noin 200 hehtaaria.

Metsähallituksen luonnonsuojelutyössä merkittävä osuus on LIFE-rahaston suurhankkeilla. Hankkeiden avulla kohdennetaan vuosittain miljoonia euroja kosteikkojen turvaamiseen. Tämä tuo myös työtä kymmenille urakoitsijoille etenkin maaseudulla.

FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa kunnostetaan 31 kumppanin voimin järviä, virtavesiä ja soita kahdeksalla hankealueella.

Hydrologia-LIFE-hanke puolestaan ennallistaa 5 000 hehtaaria soita ja kunnostaa yli 30 km puroja. Metsähallitus Metsätalous Oy ja muita metsätalousalan kumppaneita osallistuu hankkeeseen myös kehittämällä menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä. Koululaisille valmistui Liminganlahden luontokeskukseen Kosteikkopeli, joka johdattaa kokeilemaan, miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat koko vesistön valuma-alueella.

Perinneympäristöt vaativat jatkuvaa hoitoa. Metsähallituksen Luontopalvelut on perinneympäristöjen hoidon suurin järjestäjä Suomessa ja tekee mm. laidunsopimuksia karjanomistajien kanssa. Merenrantoja uhkaa umpeenkasvu, kun ruovikot ja kurtturuusu valtaavat alaa. Hiekkarantojen tilannetta voidaan parantaa poistamalla näitä kasveja, ja ihmisillekin on taas tilaa paistattaa päivää. Raivausta tehdään sekä konetyönä että vapaaehtoisten voimin talkoissa. Uusi Rannikko-LIFE-hanke jatkaa aiempien hankkeiden työtä.

Suomi on kansainvälisellä Ramsarin sopimuksella sitoutunut suojelemaan arvokkaita kosteikkoja, sopimuksen vuosipäivä on 2. helmikuuta. Suomessa on 49 Ramsar-aluetta, joista noin puolet on ELY-keskusten hoidossa, puolet valtionmailla Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa.

Iranin Ramsarissa solmitun sopimuksen tavoitteena on kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkojen suojelu ja laajemmin kaikkien kosteikkojen ja vesivarojen kestävän käytön edistäminen.

Suomen 49 Ramsar-aluetta kuuluvat myös Naturan 2000-verkostoon. Niiden yhteispinta-ala on 7 858 neliökilometriä. Kansainvälisesti tunnetuimpia Ramsar-alueitamme ovat Siikalahti Parikkalassa ja Perämeren rannikon Liminganlahti, jonka yhteydessä toimiva Liminganlahden luontokeskus on Suomen kosteikkokeskus.

Maailman kosteikkopäivää on vietetty 2. helmikuuta vuodesta 1997. Pohjoismaat ja Baltian maat viettävät kosteikkopäivää loppukesästä, joka soveltuu paremmin mm. yleisötapahtumille.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Pakina: Ei pyykkituvan jälkipuheille

Taloyhtiöiden asioista jaksetaan kerta toisensa jälkeen napista pyykkituvissa, äristä keskustelufoorumeilla ja turista tuttujen kesken. Tämä on jännittävää. Tämä on äärimmäisen jännittävää etenkin siksi, ettei esimerkiksi kevätkokouksiin juuri jakseta raahautua.

Petri Virtanen sosiaali- ja terveyshallintotieteen osa-aikaiseksi professoriksi Vaasan yliopistoon

Petri Virtanen.

VTT, dosentti Petri Virtanen on nimitetty osa-aikaiseksi sosiaali- ja terveyshallintotieteen professoriksi Vaasan yliopistoon ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kyseessä on tutkimuspainotteinen tehtävä. Virtanen toimii parhaillaan eduskunnan alaisen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan toimitusjohtajana.

Liedon Pallo etsii valmennuskoordinaattoria

Liedon Pallo hakee valmennuskoordinaattoria vastaamaan seuran valmennuslinjan kehittämisestä, koordinoinnista ja valmentajakoulutuksista.

Heinien siitepölymäärät runsaita etelässä

Koivun kukinta heikentyy Keski-Lapissa ja jatkuu Pohjois-Lapissa, mutta siitepölyä kulkeutuu myös etelämmäksi. Koivun siitepölymäärät ilmassa ovat enimmäkseen kohtalaisia Lapissa. Vähäisiä määriä koivun siitepölyä voi kulkeutua pohjoisesta maan keskiosiin saakka.

Riittämättömän liikunnan haastetta ei ratkaista yksin

Vain viidesosa aikuisista ja kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunta ajatellaan usein erillisenä elämänalueena, jota erityisesti lähdetään harrastamaan. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin, työkykyyn ja sotilaallisen valmiuden suorituskykyyn.

Monikulttuurisuusneuvosto hakee uusia ehdokkaita

Turun kaupunki hakee järjestöjäseniä monikulttuurisuusneuvostoon. Neuvoston tarkoituksena on toimia maahanmuuttajien edustajana ja edistää maahanmuuttajien sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Neuvosto tarkastelee asioita maahanmuuttajanäkökulmasta Turun alueella muun muassa antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita sekä tiivistä yhteistyötä muiden Turun vaikuttajaryhmien kanssa.

Heidi Hirvonen HKScan-konsernin viestintäjohtajaksi

Heidi Hirvonen on nimitetty HKScan-konsernin viestintäjohtajaksi. Hirvonen on tehnyt pitkän uran Raisio-konsernissa, jossa hän on vastannut konserniviestinnästä viimeiset 12 vuotta.

Turvapaikanhakijoilla runsaasti masennusoireita

Jopa 40 prosenttia Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä masennus- ja ahdistuneisuusoireista. Yli puolet sekä aikuisista että lapsista raportoi kokeneensa ennen Suomeen tuloa vähintään yhden järkyttävän, mahdollisesti traumaattisen tapahtuman, kuten joutunut väkivallan kohteeksi.

Kaukolämpötyö sulkee oikeanpuoleisen ajokaistan myös päiväsaikaan Koulukadulla

Ennakkotiedoista poiketen kaukolämpötyö sulkee oikeanpuoleisen ajokaistan myös päiväsaikaan, joten yksi ajokaista on pois käytöstä Koulukadulla Eerikinkadun ja Yliopistonkadun välillä ensi viikon keskiviikkoon saakka.

Urheilu

Liedon Pallo etsii valmennuskoordinaattoria

Liedon Pallo hakee valmennuskoordinaattoria vastaamaan seuran valmennuslinjan kehittämisestä, koordinoinnista ja valmentajakoulutuksista.

TPS:n salibandynaiset kohti tulevaa kovin tavoittein

Mennyt kausi oli TPS:n edustusjoukkueille menestyksekäs. SM-hopeaa saavuttanut miesten edustusjoukkue vei päähuomion, mutta samaan aikaan tasaisen nousevaa kehityskäyrää edennyt naisten edustusjoukkue nappasi historiansa parhaan sijoituksen päätyen lopulta neljänneksi. Naisten liigajoukkue astuu miesten tapaan uuden päävalmentajan aikaan, kun Lari Molkka astuu Aki Vilanderin saappaisiin.

Eveliina Heinonen U16-maajoukkueeseen

TPS:n Eveliina Heinonen on nimetty tyttöjen jalkapallon U16-maajoukkueeseen. Maajoukkue matkaa Ruotsiin taistelemaan ikäluokan avoimeen PM-turnaukseen heinäkuussa.

Rasmus Holma sivussa Mypa-ottelusta

TPS:n totutussa kokoonpanossa on pieniä muutoksia. Tappiollisen MuSa-ottelun loppuhetkillä polvensa loukannut Rasmus Holma on sivussa. Topparin paikan ottanee Otto Schultz .

Inter näkyvästi esillä toukokuun tähdistössä

Jose Riveiro ja Mika Ojala.

Veikkausliigan toukokuun joukkueeseen on valittu Interistä Filip Valencic ja Mika Ojala . Lisäksi kuukauden valmentajaksi on valittu Jose Riveiro . Veikkausliigan maalipörssiä johtava Valencic valittiin myös toukokuun parhaaksi pelaajaksi.

Inter pelaa vihdoinkin potentiaalinsa edellyttämällä tasolla

Filip Valencicin ruuti on ollut kuivaa.

Veikkausliiga on ollut alkukauden osalta mielenkiintoisempi kuin aikoihin. Tätä on auttanut muun muassa ylivoimaisen mestarisuosikki-HJK:n kompurointi alkukaudella sekä varsin tasainen sarjan kärkipää.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.