Kosteikkoihin kohdistuu monta uhkaa

Järvelän kosteikko Littoisten jäven rannassa. Järvelän kosteikko Littoisten jäven rannassa. Kuva: Jari Laurikko

Suomessa – soiden, järvien ja rantojen maassa – on paljon sellaisia luontotyyppejä, joissa vesi on tärkeä tekijä. Kosteikkoluontoon kuuluvat sekä pienet purot ja suonsilmäkkeet että järvien ja Itämeren rannat. Metsähallitus hoitaa ja kunnostaa monia arvokkaita kosteikkoja.

Kosteikot ovat monimuotoisen eläin- ja kasvilajiston suojapaikkoja, mutta ne suojaavat myös ihmisiä rannikoilla myrskyiltä ja tulvilta ja varastoivat sade- ja sulamisvesiä sisämaassa. Ne sitovat hiiltä ja tarjoavat puhdasta vettä ja luonnonantimia.

Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä, joista yli puolet on kadonnut ihmisen toiminnan seurauksena viimeisen sadan vuoden aikana. Monet kosteikot myös meillä voivat huonosti. Suomessa tavoitteena on erityisesti kosteikkojen kunnostaminen.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden tuore arvio valmistui joulukuussa. Erilaisia luontotyyppejä on vajaat 400, ja niistä 48 prosenttia arvioitiin uhanalaisiksi. Suomen ympäristökeskuksen johdolla tehdyssä selvityksessä suurimmiksi uhanalaistumisen syiksi arvioitiin metsien uudistamis- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus ja rakentaminen sekä vesien rehevöityminen, jota ilmastonmuutos nopeuttaa.

Kaikista luontotyypeistä suurimman katoamisuhan alla ovat perinneympäristöt kuten ranta- ja suoniityt. Karja laidunsi niillä ennen, ja nämä alueet ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan luontomme aarreaittoja. Sisävesistä uhanalaisimpia ovat virtavedet ja suoluontotyypeistäkin yli puolet on katoamassa.

Purojen ja soiden tilaa heikentävät ojitukset. Vesistöt liittyvät toisiinsa ja niiden tilan parantaminen edellyttää koko valuma-alueen kattavia ratkaisuja.

Metsähallitus turvaa kosteikkojen säilymistä valtion mailla monipuolisesti. Pienet latvavedet ovat herkimpiä metsätalouden toimille, ja Metsähallitus Metsätalous Oy kiinnittää niiden suojeluun erityistä huomiota valtion monikäyttömetsissä. Valumavesien kiintoainesten ja ravinteiden huuhtoutumista puroihin pyritään ehkäisemään muun muassa käyttämällä riittäviä suojavyöhykkeitä. Purojen kunnostuksessa autetaan puolestaan vaelluskaloja lisäämällä soraa kutupaikoiksi ja palauttamalla puroja alkuperäisiin uomiin. Metsähallituksen Eräpalvelut on poistanut kalojen vaellusesteitä.

Metsähallitus on maailmanlaajuisesti arvostettu soiden ennallistamisen pioneeri. Suojelualueilla Metsähallituksen Luontopalvelut on ennallistanut soita eli palauttanut niitä lähemmäs luonnontilaa jo 30 vuoden ajan tukkimalla ojia. Luonnonsuojelun high-techiä ovat pitkäaikaisseurannat, joiden avulla kehitetään menetelmiä edelleen. Viime aikaiset tulokset ovat mm. osoittaneet ennallistamisen palauttavan soiden luontaisen kyvyn sitoa ravinteita ja vähentää näin pitkällä aikavälillä ravinnekuormitusta alapuolisissa vesistöissä.

Kosteikkojen tilaa pyritään parantamaan myös uusien menetelmien avulla. Esimerkiksi talousmetsien kunnostusojituksessa voidaan nykyisin ohjata vesi ojista sellaiselle lähisuolle, joka kärsii kuivumisesta. Toimenpiteestä hyötyvät sekä uudelleen vettyvän suon lajisto että alapuoliset vesistöt, kun ojia pitkin valuvat ravinteet pidättyvät suolle.

Kosteikot ovat vesilintujen tärkeitä pesimä- ja muuttoalueita, ja sen myötä tärkeitä myös metsästäjille. Esimerkiksi riekko on arvostettu saalislaji, jonka kanta on kuitenkin taantunut. Metsähallituksen Eräpalvelut on viime vuosina kunnostanut riekoille ja hanhille suoalueita metsästyslupatuloilla yli 3 000 ha ja perustanut riistakosteikkoja yli kymmenen vuoden ajan. Eri puolille maata on rakennettu 30 avovesikosteikkoa vesilinnuille, ja kosteikkojen yhteenlaskettu ala on noin 200 hehtaaria.

Metsähallituksen luonnonsuojelutyössä merkittävä osuus on LIFE-rahaston suurhankkeilla. Hankkeiden avulla kohdennetaan vuosittain miljoonia euroja kosteikkojen turvaamiseen. Tämä tuo myös työtä kymmenille urakoitsijoille etenkin maaseudulla.

FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa kunnostetaan 31 kumppanin voimin järviä, virtavesiä ja soita kahdeksalla hankealueella.

Hydrologia-LIFE-hanke puolestaan ennallistaa 5 000 hehtaaria soita ja kunnostaa yli 30 km puroja. Metsähallitus Metsätalous Oy ja muita metsätalousalan kumppaneita osallistuu hankkeeseen myös kehittämällä menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä. Koululaisille valmistui Liminganlahden luontokeskukseen Kosteikkopeli, joka johdattaa kokeilemaan, miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat koko vesistön valuma-alueella.

Perinneympäristöt vaativat jatkuvaa hoitoa. Metsähallituksen Luontopalvelut on perinneympäristöjen hoidon suurin järjestäjä Suomessa ja tekee mm. laidunsopimuksia karjanomistajien kanssa. Merenrantoja uhkaa umpeenkasvu, kun ruovikot ja kurtturuusu valtaavat alaa. Hiekkarantojen tilannetta voidaan parantaa poistamalla näitä kasveja, ja ihmisillekin on taas tilaa paistattaa päivää. Raivausta tehdään sekä konetyönä että vapaaehtoisten voimin talkoissa. Uusi Rannikko-LIFE-hanke jatkaa aiempien hankkeiden työtä.

Suomi on kansainvälisellä Ramsarin sopimuksella sitoutunut suojelemaan arvokkaita kosteikkoja, sopimuksen vuosipäivä on 2. helmikuuta. Suomessa on 49 Ramsar-aluetta, joista noin puolet on ELY-keskusten hoidossa, puolet valtionmailla Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa.

Iranin Ramsarissa solmitun sopimuksen tavoitteena on kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkojen suojelu ja laajemmin kaikkien kosteikkojen ja vesivarojen kestävän käytön edistäminen.

Suomen 49 Ramsar-aluetta kuuluvat myös Naturan 2000-verkostoon. Niiden yhteispinta-ala on 7 858 neliökilometriä. Kansainvälisesti tunnetuimpia Ramsar-alueitamme ovat Siikalahti Parikkalassa ja Perämeren rannikon Liminganlahti, jonka yhteydessä toimiva Liminganlahden luontokeskus on Suomen kosteikkokeskus.

Maailman kosteikkopäivää on vietetty 2. helmikuuta vuodesta 1997. Pohjoismaat ja Baltian maat viettävät kosteikkopäivää loppukesästä, joka soveltuu paremmin mm. yleisötapahtumille.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Osassa kiukaita tulipalovaara

Suomessa CE-hyväksytyt jatkuvalämmitteiset kiukaat eivät ole kaikki tuoteturvallisia. Teollisuuden määrittelemät testit eivät anna oikeaa kuvaa savukaasujen lämpötiloista käyttötilanteessa. Kiukaan savupiipusta johtuvat liian korkeat lämpötilat saattaa aiheuttaa hormiliitoksen- ja savuhormia ympäröivissä eristeissä tulipalon.

Heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria

Taloussuhdanteiden heikentyminen, matalana pysyttelevä korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät riskejä Suomen pankkisektorilla. Vaikka pankkisektorin vakavaraisuus on hieman heikentynyt alkuvuonna, se on kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä rasittavat erityisesti matalat korot. Työeläkesektorin vakavaraisuussuhde vahvistui hyvän sijoitustuoton vuoksi.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistynyt ysitien parantamisesta Liedon aseman ja kantatie 41:n liittymän välillä

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut yhteistyössä Liedon kunnan ja Auran kunta kanssa tiesuunnitelman laatimisen ysitien muuttamisen leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi Liedon aseman ja kantatie 41:n liittymän välillä.

Ei bussilipun hinnankorotukselle

En hyväksy Föli-lipun hinnan korotusta. Sunnuntaina kahdeksan kilometrin työmatkaan kahden bussin vaihdolla menee 1,15 tuntia yhteen suuntaan.

Kyberturvallisuuskeskus: Tekstiviestihuijauksia liikkeellä runsaasti

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tekstiviestihuijauksia liikkeellä runsaasti. Huijausviestien lähettäjätieto on väärennetty. Puhelimessa viestin lähettäjänä näkyy jokin tunnettu ja luotettu taho, jolla ei ole mitään tekemistä kyseisen viestin kanssa.

Lohikalojen syysrauhoitus voimassa marraskuun loppuun

Lohi on rauhoitettu joissa ja puroissa marraskuun loppuun asti.

Lohikalojen lohi ja taimen kalastuslain mukainen syysrauhoitus joissa ja puroissa astui voimaan 1. syyskuuta, ja jatkuu kolme kuukautta marraskuun loppuun asti. Mereen laskevissa joissa myös siika kuuluu rauhoituksen piiriin.

Junnila eri mieltä Lintilän kanssa dieselin hinnankorotuksista, vaatii ministeriltä tarkennusta

Valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila (ps.) ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ovat eri linjoilla dieselin hinnankorotuksista. Junnila totesi eduskunnan kyselytunnilla, että korotukset nestemäisten polttoaineiden valmisteveroihin ja parafiinisen dieselöljyn verotuen poistaminen johtavat myös ympäristöystävällisen dieselin litrahinnan korotuksiin. Junnila ihmetteli miten suunnitelmat ovat linjassa tehtyjen ilmastolupausten kanssa.

Tommi Pikkarainen jatkaa TPS:n päävalmentajana

Mika Ääritalo (vas.) ja Tommi Pikkarainen.

Tommi Pikkarainen jatkaa FC TPS:n miesten edustusjoukkueen päävalmentajana myös kaudella 2020. Pikkarainen aloitti TPS:n päävalmentajana viime marraskuussa ja hän solmi silloin 1+1-vuotisen sopimuksen seuransa kanssa.

Pohjaveden pinnat laskevat vielä

Maan etelä ja keskiosissa pohjaveden pinnat ovat pääosin 10–50 senttiä ajankohdan keskiarvoja alempana. Paikoitellen Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa pinnat ovat 30–60 senttiä keskiarvoja alempia. Maan pohjoisosissa pinnankorkeudet ovat lähempänä keskimääräistä ja myös keskiarvoja korkeammalla.

Urheilu

Tommi Pikkarainen jatkaa TPS:n päävalmentajana

Mika Ääritalo (vas.) ja Tommi Pikkarainen.

Tommi Pikkarainen jatkaa FC TPS:n miesten edustusjoukkueen päävalmentajana myös kaudella 2020. Pikkarainen aloitti TPS:n päävalmentajana viime marraskuussa ja hän solmi silloin 1+1-vuotisen sopimuksen seuransa kanssa.

Vedonlyöntiyhtiö: Inter pienimmällä mestaruuskertoimella loppukauteen

Inter on vedonlyöntiyhtiön suosikki Veikkausliigan mestariksi.

Vedonlyöntiyhtiö Betsson uskoo, että jalkapalloilun Veikkausliigassa on jäljellä enää kaksi realistista mestarijoukkuetta, kun pelaamatta on neljä kierrosta: FC Inter ja Kuopion Palloseura. Sarjaa kahdella pisteellä ennen KuPS:aa johtavan Interin mestaruuskerroin on 1,85 ja kuopiolaisten 2,30.

Jälkipeli: Tuton valmentaja Antti Virtanen tietää kokemuksesta, mitä menestyminen edellyttää

Komean liigauran ja Suomen mestaruuden voittanut Tuto Hockeyn uusi päävalmentaja Antti Virtanen tietää, mitä menestyminen vaatii.

– Olen nähnyt ja kokenut, miten voittava organisaatio toimii liigatasolla. Tuloksia saa, kun pidetään määrätyistä asioista kiinni. Esimerkiksi yksikään pelaaja ei jätä takakarvaamatta tai ota tyhmiä jäähyjä. Ei siis tehdä mitään sellaista, mikä hajottaa kokonaisuutta.

PNG kurottaa kohti kultaa

Paavo Nurmi Games hakee Continental Circuit -sarjan korkeimmalle, niin sanotulle kultatasolle.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto uudistaa ensi vuodeksi kisajärjestelmäänsä. Timanttiliiga-kisojen alle tulee kolmiportainen World Athletics Continental Circuit -sarja. Paavo Nurmi Games hakee sarjan korkeimmalle, niin sanotulle kultatasolle.

Puukkokatsomo: Päättyikö Teemu Packalenin UFC-ura?

Teemu Packalen.

Vähän jäi turkulaisittain kerrottavaa Abu Dhabissa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna käydystä UFC-illasta. Teemu Packalenin ensimmäinen vapaotteluottelu kahteen ja puoleen vuoteen kesti kolme ja puoli minuuttia. Sitten tuli kova lyönti ja valot sammuivat. Samalla, hyvin todennäköisesti, päättyi myös turkulaisen UFC-ura.

Otteluanalyysi: Inter jatkaa voitolla sarjan kärjessä

Mika Ojala, Timo Furuholm ja Filip Valencic. Interin tehotrio.

Inter on vahvasti mukana jalkapallon Veikkausliigan mestaruuskamppailussa. Joukkue otti ison loikan kohti pyttyä lyömällä IFK Mariehamnin Kupittaalla 2-0 (0-0). Maarianhaminalaiset tarjosivat hyvän vastustuksen ja olivat kenttäpelissä tasapäisiä Interin kanssa. Kotijoukkue oli kuitenkin selvästi parempi murtautumisvaiheessa ja se kykeni luomaan maalipaikkoja. Ja myös maaleja.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.