Liikenne- ja viestintävirasto: Taksien hinnat laskeneet Varsinais-Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennepalvelulain ja sen tuoman taksiuudistuksen vaikutuksia erilaisten mittareiden ja tutkimusten avulla. Kansalaisten ja taksialan yrittäjien näkemyksiä kartoittava kyselytutkimus ja taksiliikenteen hintaseurantaa täydentävä hintaindeksi on julkaistu.

Kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kansalaisten ja alan yrittäjien kokemuksia ja näkemyksiä taksialan ja liikennemarkkinoiden muutoksesta säännöllisesti. Erityisryhmien mielipiteitä kartoitettiin vielä tarkemmin omalla kyselyllään.

Kysely tehtiin heti uudistuksen jälkeen elo–syyskuussa, jolloin aikaisempi käytäntö oli tuoreena mielessä ja mahdollisti spontaanin vertailun. Ensimmäisen kerran kysely tehtiin noin vuosi ennen lakiuudistuksen voimaantuloa, seuraava kysely on tarkoitus tehdä vuonna 2020.

Yleistä taksiliikenteen hintaseurantaa täydentävän hintaindeksin tiedot ovat loka–joulukuulta.

Kyselytutkimukseen vastanneista kansalaisista lähes 90 prosenttia oli tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena. Liikennepalvelulain heinäkuussa voimaan tulleet muutokset taksialalle tunnettiin hyvin, erityisesti taksia usein käyttäneiden joukossa. Taksien saatavuutta piti hyvänä kolme neljästä vastaajasta.

Taksipalveluita tarvitsevien erityisryhmien kohdalla uudistus on puhuttanut, mm. saatavuusongelmat sekä pitkät jonotusajat korostuvat erityisryhmille tehdyssä kyselytutkimuksessa. Erityisryhmiin kuuluvien vastaajien arvio taksipalvelun laadusta kokonaisuutena jakautuu: 47 prosenttia on tyytyväisiä laatuun ja noin 40 prosenttia on tyytymättömiä. Erityisryhmät tuntevat taksimarkkinoiden vapautumisen hyvin.

Ennen uudistusta tehdyssä kyselyssä kansalaiset odottivat saatavuuden parantuvan. Muutoksen jälkeen suurin osa kuitenkin koki, ettei saatavuudessa ollut tapahtunut muutosta.

Kyselyyn vastanneet kansalaiset kokivat taksien turvallisuuden tason hyväksi ja 85 prosenttia katsoi tason säilyneen myös lakimuutoksen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla kuitenkin viidennes koki turvallisuuden heikentyneen mm. hinnalla huijaamista pelättiin. Erityisryhmien kohdalla merkittävimmiksi huolenaiheiksi turvallisuusnäkökulmasta koettiin henkilön tarvitseman avustamisen puuttuminen tai puutteellisuus sekä esteettömän ajoneuvon puutteellinen turvallisuus.

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on ollut asiakaslähtöisten liikennepalveluiden luominen ja kyselyn perusteella uudet liikkumisen palvelupaketit eli palvelukokonaisuudet, jossa käyttäjä yhdistelee tarpeidensa mukaan esim. joukkoliikenteen, taksin ja yhteiskäyttöautojen kokonaisuutta, olivat kyselyn mukaan tuttuja reilulle 40 prosenttia vastaajista, pääkaupunkiseudulla yli 60 prosenttia vastaajista. Käytössä palvelupaketti oli jo muutamalla prosentilla vastaajista ja noin joka kahdeksas oli harkinnut sellaisen käyttöä.

Taksiala katsoi liikennepalvelulain myötä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen hyödyttäneen erityisesti suuria yrityksiä. Alan mielipiteet olivat kuitenkin lientyneet kokonaisuutena verrattuna ennen uudistusta tehtyyn kyselyyn. Muut kuljetusalalla toimivat suhtautuvat muutokseen taksialaa positiivisemmin.

Kyselyn mukaan taksiliikenteen turvallisuus huoletti yli puolta sekä taksiyrittäjistä että kuljettajista. Yhtä suuri osa katsoi taksimarkkinoiden vapautumisen vaikuttaneen negatiivisesti taksien saatavuuteen, erityisesti pienillä paikkakunnilla. Uusista toimijoista tosin yli 40 prosenttia koki saatavuuden parantuneen.

– Turvallisuuden ja saatavuuden osalta taksialan ajatukset olivat pitkälti samansuuntaisia jo ennen uudistusta tehdyssä, alan odotuksia kartoittaneessa kyselyssä. Uudet käytännöt ovat vielä muotoutumassa, mutta on selvää, että sekä turvallisuuteen että saatavuuteen liittyviin asioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, painottaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Kyselyn mukaan taksialan vapautuminen näyttää tuoneen mahdollisuuksia yhdistää taksiyrittäjyyttä tai -kuljettajuutta entistä paremmin omaan työelämän vaiheeseen. Kyselyn perusteella näyttääkin siltä, että myös uusista alalle tulijoista moni aikoo jäädä eläkkeelle seuraavien vuosien aikana eli alalle on tultu tekemään töitä omaehtoisesti muutamaksi vuodeksi ennen eläkkeelle siirtymistä.

– Vaikuttaakin siltä, että liikennepalvelulaki on mahdollistanut taksialan vapaamman työnteon mallin omaan elämänvaiheeseen sopivalla tavalla sekä taksiyrittäjille että taksinkuljettajille, kertoo erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Kyselytutkimuksen mukaan suhtautuminen taksimarkkinoiden vapautumiseen jakoi vastaajia kaikissa ryhmissä. Kansalaisten, linja-auto- ja tavaraliikenneyrittäjien vastaukset jakaantuivat tasaisesti myönteiseen, neutraaliin ja kielteiseen. Erityisryhmissä kolme neljästä piti markkinoiden vapautumista huonona asiana. Taksiyrittäjistä kaksi kolmesta piti vapautumista huonona. Poikkeuksen muodostivat uudet taksiyrittäjät, joista kaksi kolmesta näki alan vapautumisen positiivisena.

– Kysely tehtiin heti muutoksen jälkeen ja tulokset antavatkin kuvaa eri ryhmien välittömistä mielipiteistä muutokseen. Seuraamme mielipiteiden kehittymistä myös pidemmällä aikavälillä ja tutkimus onkin tarkoitus toistaa vuonna 2020, kertoo Strömmer.

Taksialan hintakehitystä on tärkeää seurata tiiviisti. Tilastokeskus julkaisee taksiliikenteen hintatietoja kuukausittain osana kuluttajahintaindeksiä, jonka Tilastokeskus julkaisee kerran kuukaudessa. Traficom seuraa hintoja välityskeskuksilta saatavien tietojen lisäksi myös neljännesvuosittain täydentävällä tiedonkeruumenetelmällä, joka tukee liikennepalvelulain vaikutusten ja liikennemarkkinoiden seurantaa erityisesti alueellisesta näkökulmasta.

Traficomin täydentävässä hintaseurannassa tiedot ovat vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä. Seurannan mukaan hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa, eniten Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Hintojen lasku johtuu yleisimmin vyöhykehintojen käyttöönotosta.

Suurimmat hintojen nousut ovat tapahtuneet Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Kainuussa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Hintojen nousu johtuu Kainuussa perusmaksun korotuksesta ja Pirkanmaalla kilometrihinnan korotuksesta. Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa muutos johtuu minuuttiveloituksen käyttöönotosta.

– Hinnat vaihtelevat yrityskohtaisesti, mitä paremmin markkinat kehittyvät, niin sitä paremmin asiakkaalla mahdollisuus tehdä valintoja. Hintojen tulee olla selkeästi esillä ja asiakkaalle pitää kertoa taksimatkan hinta tai sen määräytymisen peruste ennen matkaa. Olemme myös antaneet määräyksen taksimatkan kokonaishinnasta eli sadasta eurosta, jonka ylittyessä kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa. Näyttövelvollisuus on tällöin kuljettajalla, jos asiasta tulee kiistaa, painottaa Sillanpää.

– Odotamme taksialalta vastuullista toimintaa ja uskomme, että yritysten etu on palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Olemme myös aloittaneet poliisin ja verottajan kanssa yhteisen taksivalvonnan, jota tullaan suorittamaan säännöllisesti. Tarvittaessa Traficom pystyy antamaan myös tarkempia määräyksiä taksialalle, sanoo Sillanpää.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Valinnanvapaus olisi pelastanut Karinakodin

Karinakodin lakkautuspäätös puhuttaa.

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön Karinakodissa loppuu laitosmuotoinen yksityinen saattohoito vähäisen käytön johdosta.

Sesonkikalat siivittävät kalakauppaa

Sesonkikalat ovat siivittäneet myös palvelutiskien kalamyyntiä S-ryhmässä.

Tuorekalan myynti on kasvanut S-ryhmässä ennätystahtia sekä kalatiskillä että pakatun kalan osalta. Koko kalatuoteryhmän myyntimäärä on kasvanut 20 prosenttia, ja valintapakatun tuorekalan myynnin kasvu lähentelee peräti 40 prosenttia.

Lounais-Suomessa ja Hämeessä kuivaa

Lounais-Suomessa ja Hämeessä kevät on ollut vähäsateinen. Suuret luonnontilaiset järvet laskivat jo viime vuoden kuivan kesän myötä tavanomaista alemmaksi, joten vesitilanne jatkuu etenkin Mallasvedellä ja Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä edelleen kuivana.

Eturauhassyövän merkkiaine PSA aktivoi syövän leviämiseen osallistuvia veri- ja imusuonikasvutekijöitä

Eturauhassyövän merkkiaine PSA on yksi niistä piiskureista, jotka aktivoivat syövän leviämiseen osallistuvia veri- ja imusuonikasvutekijöitä, paljastaa uusi tutkimus.

Turun seutukunnan työttömyysaste laskenut lähes Helsingin seutukunnan tasolle

Turun seutukunnan työttömyysaste oli huhtikuussa vain 0,4 prosenttiyksikköä Helsingin seutukuntaa korkeampi. Työttömyyden nopea lasku jatkui Turussa ja Turun seutukunnassa edelleen huhtikuussa 2019.

Turun vilkkaimmilla rannoilla rantavalvojat kesäkaudella

Saaronniemen rannalla on valvontaa jokaisena päivänä 3.6.–11.8. kello 11–18, myös juhannuksena.

Rantavalvojat valvovat turvallisuutta Turun vilkkaimmilla uimarannoilla tänäkin kesänä. Rantavalvojat työskentelevät Ispoisten ja Ekvallan rannoilla joka päivä 3.6.–11.8. kello 11–18 lukuun ottamatta päivittäistä lounasaikaa kello 13.30–14. Juhannusaattona ja -päivänä 21.–22. kesäkuuta ei Ispoisissa ja Ekvallassa ole rantavalvontaa.

C21-kaupunginjohtajat: Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu nopeimmin kuntapohjaisesti

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee uudistaa nopeasti, kuntapohjaisesti ja kaikki voimavarat tulee keskittää palveluiden, ei hallinnon kehittämiseen. Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat ovat huolissaan tulevan hallituksen kaavailuista jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista maakuntamalliin pohjautuen.

Kaupungin ytimeen rakentuvat uudiskohteet kiinnostavat Turussa asunnonostajia

Kupittaan Momentumin valmistumisen myötä asuinalue on valmis.

Asuinkäyttöön sopivat keskustatontit ovat Turussa harvassa. Auratum Asunnot rakennuttaa Turun keskustaan ja Kupittaan alueelle parhaillaan useampia uudiskohteita, joille on saatu tilaa purkamalla vanhaa rakennuskantaa.

Junnila: 5G-verkkojen rakentamisessa huomioitava kansallinen turvallisuus

Kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps.) jätti torstaina kirjallisen kysymyksen Suomen 5G-verkkojen turvallisuudesta kiinalaisvalmistaja Huaweihin liitettyjen tietoturvauhkien vuoksi. Suomessa Huawei on merkittävässä asemassa Elisan 5G-verkon toteuttamisessa.

Kaupunki
Urheilu

Tahrat Justin Gatlinin kilvessä mahdollistavat olympiavoittajan saapumisen Turkuun

Renaud Lavillenie ja muut kenttälajien huiput ovat saaneet paistatella valokeilassa Paavo Nurmi Gamesissa.

Pikajuoksutähti Justin Gatlinin saapuminen Paavo Nurmi Gamesiin on herättänyt monenlaisia tunteita suomalaisessa yleisurheiluväessä. Osa on innoissaan maailman huipputason juoksijan saapumisesta, osa pitää Gatlinia dopingissa ryvettyneenä huijarina.

Vastoinkäymiset ovat hioneet huippuerotuomari Mattias Gestraniuksen särmiä

Mattias Gestranius viihtyy hyvin Paraisilla. – Täällä on kaikki mitä tarvitsen. Ja jos ei jotain ole, se löytyy puolen tunnin matkan päästä Turusta. Tämä on pieni ja idyllinen paikka. Ei minulla ole mitään syytä lähteä muualle.

Paraisilla asuva Mattias Gestranius on tällä hetkellä yksi Suomen parhaimmista ja arvostetuimmista jalkapalloerotuomareista. Arvostuksesta ja onnistumisista kertoo sekin, että Gestraniuksesta tuli viime marraskuussa 23 vuoteen ensimmäinen suomalaiserotuomari, joka puhalsi Mestarien liigan ottelun.

Åboraakkeli: Hudson Kaapo Kakon jakolinjana

Kaapo Kakko.

Joki on totta kai Kaapo Kakolle tuttu näky. Jokaisen turkulaisen sielussa Aurajoki virtaa vuolaana ja kirkasvetisenä.

Suomi finaalitavoittein kilpa-aerobicin EM-kisaan Bakussa

Turkulaiset Fanny Samppa (vas.) ja Erika Rautiainen (oik.) tavoittelevat onnistumisia EM-areenalla sekä yksilökisassa että triossa yhdessä Linn Aghan kanssa.

Kilpa-aerobicin Euroopan mestaruudet ratkotaan tänä viikonloppuna Bakussa, Azerbaidzanissa. Kilpailussa nähdään suomalaisedustusta niin naisten kuin nuorten sarjoissa.

Oskari Siiki vahvistaa Tuton hyökkäystä

Oskari Siiki vetää ensi kaudella päälleen Tuton paidan.

Tuto Hockey ja Oskari Siiki ovat solmineet kauden 2019–20 kattavan pelaajasopimuksen. Siiki siirtyy Tutoon Turun Palloseurasta.

Jere Karlssonille ja Eetu Salmelalle jatkosopimukset Tuto Hockeyn kanssa

Jere Karlsson.

Jere Karlsson ja Eetu Salmela ovat tehneet Tuto Hockeyn kanssa jatkosopimukset kaudelle 2019–20.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!