Liikenne- ja viestintävirasto: Taksien hinnat laskeneet Varsinais-Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennepalvelulain ja sen tuoman taksiuudistuksen vaikutuksia erilaisten mittareiden ja tutkimusten avulla. Kansalaisten ja taksialan yrittäjien näkemyksiä kartoittava kyselytutkimus ja taksiliikenteen hintaseurantaa täydentävä hintaindeksi on julkaistu.

Kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kansalaisten ja alan yrittäjien kokemuksia ja näkemyksiä taksialan ja liikennemarkkinoiden muutoksesta säännöllisesti. Erityisryhmien mielipiteitä kartoitettiin vielä tarkemmin omalla kyselyllään.

Kysely tehtiin heti uudistuksen jälkeen elo–syyskuussa, jolloin aikaisempi käytäntö oli tuoreena mielessä ja mahdollisti spontaanin vertailun. Ensimmäisen kerran kysely tehtiin noin vuosi ennen lakiuudistuksen voimaantuloa, seuraava kysely on tarkoitus tehdä vuonna 2020.

Yleistä taksiliikenteen hintaseurantaa täydentävän hintaindeksin tiedot ovat loka–joulukuulta.

Kyselytutkimukseen vastanneista kansalaisista lähes 90 prosenttia oli tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena. Liikennepalvelulain heinäkuussa voimaan tulleet muutokset taksialalle tunnettiin hyvin, erityisesti taksia usein käyttäneiden joukossa. Taksien saatavuutta piti hyvänä kolme neljästä vastaajasta.

Taksipalveluita tarvitsevien erityisryhmien kohdalla uudistus on puhuttanut, mm. saatavuusongelmat sekä pitkät jonotusajat korostuvat erityisryhmille tehdyssä kyselytutkimuksessa. Erityisryhmiin kuuluvien vastaajien arvio taksipalvelun laadusta kokonaisuutena jakautuu: 47 prosenttia on tyytyväisiä laatuun ja noin 40 prosenttia on tyytymättömiä. Erityisryhmät tuntevat taksimarkkinoiden vapautumisen hyvin.

Ennen uudistusta tehdyssä kyselyssä kansalaiset odottivat saatavuuden parantuvan. Muutoksen jälkeen suurin osa kuitenkin koki, ettei saatavuudessa ollut tapahtunut muutosta.

Kyselyyn vastanneet kansalaiset kokivat taksien turvallisuuden tason hyväksi ja 85 prosenttia katsoi tason säilyneen myös lakimuutoksen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla kuitenkin viidennes koki turvallisuuden heikentyneen mm. hinnalla huijaamista pelättiin. Erityisryhmien kohdalla merkittävimmiksi huolenaiheiksi turvallisuusnäkökulmasta koettiin henkilön tarvitseman avustamisen puuttuminen tai puutteellisuus sekä esteettömän ajoneuvon puutteellinen turvallisuus.

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on ollut asiakaslähtöisten liikennepalveluiden luominen ja kyselyn perusteella uudet liikkumisen palvelupaketit eli palvelukokonaisuudet, jossa käyttäjä yhdistelee tarpeidensa mukaan esim. joukkoliikenteen, taksin ja yhteiskäyttöautojen kokonaisuutta, olivat kyselyn mukaan tuttuja reilulle 40 prosenttia vastaajista, pääkaupunkiseudulla yli 60 prosenttia vastaajista. Käytössä palvelupaketti oli jo muutamalla prosentilla vastaajista ja noin joka kahdeksas oli harkinnut sellaisen käyttöä.

Taksiala katsoi liikennepalvelulain myötä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen hyödyttäneen erityisesti suuria yrityksiä. Alan mielipiteet olivat kuitenkin lientyneet kokonaisuutena verrattuna ennen uudistusta tehtyyn kyselyyn. Muut kuljetusalalla toimivat suhtautuvat muutokseen taksialaa positiivisemmin.

Kyselyn mukaan taksiliikenteen turvallisuus huoletti yli puolta sekä taksiyrittäjistä että kuljettajista. Yhtä suuri osa katsoi taksimarkkinoiden vapautumisen vaikuttaneen negatiivisesti taksien saatavuuteen, erityisesti pienillä paikkakunnilla. Uusista toimijoista tosin yli 40 prosenttia koki saatavuuden parantuneen.

– Turvallisuuden ja saatavuuden osalta taksialan ajatukset olivat pitkälti samansuuntaisia jo ennen uudistusta tehdyssä, alan odotuksia kartoittaneessa kyselyssä. Uudet käytännöt ovat vielä muotoutumassa, mutta on selvää, että sekä turvallisuuteen että saatavuuteen liittyviin asioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, painottaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Kyselyn mukaan taksialan vapautuminen näyttää tuoneen mahdollisuuksia yhdistää taksiyrittäjyyttä tai -kuljettajuutta entistä paremmin omaan työelämän vaiheeseen. Kyselyn perusteella näyttääkin siltä, että myös uusista alalle tulijoista moni aikoo jäädä eläkkeelle seuraavien vuosien aikana eli alalle on tultu tekemään töitä omaehtoisesti muutamaksi vuodeksi ennen eläkkeelle siirtymistä.

– Vaikuttaakin siltä, että liikennepalvelulaki on mahdollistanut taksialan vapaamman työnteon mallin omaan elämänvaiheeseen sopivalla tavalla sekä taksiyrittäjille että taksinkuljettajille, kertoo erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Kyselytutkimuksen mukaan suhtautuminen taksimarkkinoiden vapautumiseen jakoi vastaajia kaikissa ryhmissä. Kansalaisten, linja-auto- ja tavaraliikenneyrittäjien vastaukset jakaantuivat tasaisesti myönteiseen, neutraaliin ja kielteiseen. Erityisryhmissä kolme neljästä piti markkinoiden vapautumista huonona asiana. Taksiyrittäjistä kaksi kolmesta piti vapautumista huonona. Poikkeuksen muodostivat uudet taksiyrittäjät, joista kaksi kolmesta näki alan vapautumisen positiivisena.

– Kysely tehtiin heti muutoksen jälkeen ja tulokset antavatkin kuvaa eri ryhmien välittömistä mielipiteistä muutokseen. Seuraamme mielipiteiden kehittymistä myös pidemmällä aikavälillä ja tutkimus onkin tarkoitus toistaa vuonna 2020, kertoo Strömmer.

Taksialan hintakehitystä on tärkeää seurata tiiviisti. Tilastokeskus julkaisee taksiliikenteen hintatietoja kuukausittain osana kuluttajahintaindeksiä, jonka Tilastokeskus julkaisee kerran kuukaudessa. Traficom seuraa hintoja välityskeskuksilta saatavien tietojen lisäksi myös neljännesvuosittain täydentävällä tiedonkeruumenetelmällä, joka tukee liikennepalvelulain vaikutusten ja liikennemarkkinoiden seurantaa erityisesti alueellisesta näkökulmasta.

Traficomin täydentävässä hintaseurannassa tiedot ovat vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä. Seurannan mukaan hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa, eniten Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Hintojen lasku johtuu yleisimmin vyöhykehintojen käyttöönotosta.

Suurimmat hintojen nousut ovat tapahtuneet Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Kainuussa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Hintojen nousu johtuu Kainuussa perusmaksun korotuksesta ja Pirkanmaalla kilometrihinnan korotuksesta. Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa muutos johtuu minuuttiveloituksen käyttöönotosta.

– Hinnat vaihtelevat yrityskohtaisesti, mitä paremmin markkinat kehittyvät, niin sitä paremmin asiakkaalla mahdollisuus tehdä valintoja. Hintojen tulee olla selkeästi esillä ja asiakkaalle pitää kertoa taksimatkan hinta tai sen määräytymisen peruste ennen matkaa. Olemme myös antaneet määräyksen taksimatkan kokonaishinnasta eli sadasta eurosta, jonka ylittyessä kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa. Näyttövelvollisuus on tällöin kuljettajalla, jos asiasta tulee kiistaa, painottaa Sillanpää.

– Odotamme taksialalta vastuullista toimintaa ja uskomme, että yritysten etu on palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Olemme myös aloittaneet poliisin ja verottajan kanssa yhteisen taksivalvonnan, jota tullaan suorittamaan säännöllisesti. Tarvittaessa Traficom pystyy antamaan myös tarkempia määräyksiä taksialalle, sanoo Sillanpää.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Omakotitalon alakerrassa tulipalo Raisiossa

Noin 200-neliöisen omakotitalon alakerran makuuhuoneessa syttyi tulipalo lauantaina illalla Raisiossa Ailakkikujalla.

Sairaanhoitopiiri hakee uutta johtajaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallitus päätti, että avoinna oleva sairaanhoitopiirin johtajan virka julistetaan haettavaksi. Tavoitteena on, että hallitus voisi tehdä esityksen valittavasta henkilöstä valtuuston 26. marraskuuta pidettävään kokoukseen. Virka vapautui, kun sitä kolme vuotta hoitanut Leena Setälä siirtyi sairaanhoitopiirin strategiajohtajaksi 16. kesäkuuta alkaen. Viransijaisena on Göran Honga .

Tuliko heti kiire?

Palasitko lomalta, ja heti tuli kiire? Jason Friedin ja David Heinemeier Hansonin Kesytä töiden hullunmylly pureutuu nykypäivän stressaavaan työkulttuuriin. Kirja tarjoaa runsaasti konkreettisia ideoita, miten työt saa tehtyä keskeytyksettä ja riittävän hyvin. Usein kiire ja stressi ovat itseaiheutettuja, joskus kyse on työpaikan kiirettä lisäävästä ilmapiiristä.

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus voimaan vuoden 2020 alusta

Kilpailulakiin on lisätty uusi säännös, jonka perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa taloudellinen toiminta kirjanpidossaan. Säännös ehkäisee kilpailuneutraliteettiongelmien syntymistä. Samalla se tehostaa kilpailuneutraliteetin valvontaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston saadessa luotettavaa kirjanpitoon perustuvaa ja tilintarkastuksen piiriin kuuluvaa tietoa selvityksiään varten.

Kävelyn tauottaminen ja hidastaminen voi auttaa ikääntynyttä jatkamaan ulkona liikkumista

Kävelyn mukauttaminen toimintakyvyn heikentyessä esimerkiksi kävelyn tauottamisella, liikkumalla hitaammin tai käyttämällä apuvälineitä tukee iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumista. Tämä näkyy laajempana elinpiirinä ja tyytyväisyytenä ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin. Tulokset kävivät ilmi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa.

Kuningatarten ja katunaisten juoma

Paula Hottin Gini – kuningatarten ja katunaisten juoma (Avain) kertoo ginin tarinan aina juoman alkulähteiltä moderneihin artesaanitislaamoihin. Teos tarjoaa lukijalle historiallisen ginimatkan; sivuilla vieraillaan keskiaikaisissa munkkiluostareissa, Pariisin alkemistien kammioissa, Hollannin Kauppakomppanian ruumissa ja 1700-luvun alun Lontoossa, jossa gini oli leipääkin halvempaa.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,5 prosenttia

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %, (TOL 2008).

Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden päätoimialoista työpäiväkorjatun liikevaihdon kasvu oli voimakkainta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 33,3 prosenttia. Myös teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi hieman, kasvua oli 0,4 prosenttia toukokuuhun verrattuna.

Suomalaislasten kuukausirahat ovat Pohjoismaiden korkeimmat, ruotsalaislapset saavat vähiten

Suomalaislapset saavat viikkorahaa keskimäärin 6,35 euroa viikossa, eli noin 27,6 euroa kuukaudessa. Heikoimmat kuukausirahat ovat Ruotsissa.

Mielenilmaisut aiheuttavat pysäytyksiä liikenteessä keskustan alueella sunnuntaina

Turun keskustan alueella järjestetään kaksi mielenilmaisua sunnuntaina. Mielenilmaisuihin liittyvät myös paraatit ja niiden edetessä saattaa aiheutua hetkellisiä pysäytyksiä liikenteelle.

Kaupunki
Urheilu

Puukkokatsomo: Kiinnostavia änäriasetelmia

NHL-kauden alkuun on vielä vajaat pari kuukautta, mutta laineet taalakaukaloiden ympärillä lyövät jo korkeina. Vastikään pohjoisamerikkalaisessa mediassa ryöpytettiin Rasmus Ristolaista TSN:n toimittajan toimesta.

Tuto Hockey ja Forssan Palloseura yhteistyöhön

Mestiksen Tuto Hockey ja Suomi-sarjassa pelaava Forssan Palloseura ovat sopineet kaudelle 2019-20 yhteistyösopimuksesta, joka sisältää seurojen välisen pelaajaliikennesopimuksen. Tämän tarkoituksena on parantaa yhteistyötä sekä edustusjoukkueiden että A-nuorten välillä.

Otteluanalyysi: Inter taisteluvoitolla sarjan kärkeen

Interin valmentaja Jose Riveiro ja HIFK:n Tor Thodesen.

Vartissa neljä maalia. HIFK yllätti Interin jalkapallon Veikkausliigan taistossa räväkällä alulla. Se tuli ryminällä matsiin ja meni kahdesti johtoon. Mutta nykykuntoista Interiä vastaan se välttämättä riitä. Inter punnersi kahdesti rinnalle ja lopulta ohi voittaen ottelun 3-2 (2-2). Kun Ilves hävisi kotonaan KuPSille, Inter meni maalieron turvin sarjakärkeen. Ilveksellä on tosin yksi ottelu vähemmän pelattuna.

TPS:n salibandymiehiä maajoukkuetehtäviin

Lauri Stenfors valittiin maajoukkueeseen.

TPS Salibandyn Mikko Hautaniemi sekä Lauri Stenfors on valittu 7. syyskuuta Ruotsin Alingsåsissa pelattavaan Ruotsi-maaotteluun. Mukana on sekä viime MM-kisoista että kesän leirityksistä tuttu ryhmä.

Futisstudio: Turkulaisjoukkueet puolivälin krouvissa

Juuso Hämäläinen.

Aamusten ja EOM-jalkapallolehden yhteistuotantona toteuttu jalkapallomakasiini pureutuu FC Interin ja TPS:n kuluvaan kauteen. Interin tilannetta valottaa puolustaja Juuso Hämäläinen ja TPS:n osalta laitalinkki Mika Ääritalo . Asiantuntijana on tuttuun tapaan Pauno Kymäläinen ja toimittajana Kimmo Muttilainen .

Paroni-Saarisesta kansainvälinen draamasarja

Suomalaisen ratamoottoripyöräilylegenda Jarno Saarisen tarinasta on suunnitteilla kansainvälinen draamasarja. Saarinen oli ensimmäinen suomalainen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari voitettuaan 250-kuutioisten maailmanmestaruuden vuonna 1972.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.